JİNEKOLOJİK (KADIN HAST.) KANSERLER


Rahim Kanseri

Servikal intraepitelyal Neoplazi-Servikal Displazi

Rahim ağzı-Serviks-Kanseri

Meme Kanseri

Malign Epitelyal Over Tümörleri

Vajinal İntraepitelyal Neoplazi

Vajinal Lezyonlar

Vulvar İntraepitelyal Neoplazi

Vulva Kanseri

Fallop Tüpü Kanseri

HPV Aşısı-Serviks Kanseri Aşısı

Jinekolojik KanserlerRahim Kanseri1

Rahim Ağzı(Serviks) Kanseri 1

Vulva-Vajen Kanseri

Yumurtalık Kanseri,Over Kanseri

Endometrial Hiperplazi Nedir?

Vulva Kanseri-Vulvar Kanser

VIN-Vulvar İntraepitelyal Neoplazi
RAHİM KANSERİ


-Rahim kanserlerinin %95'ini adenokarsinomlar %5'ini sarkomlar olurturmaktadır

-Tip I endometrial adenokarsinomlar:

-----Östrojen-bağımlı,

-----Daha yaygın,(% 90)

-----Endometrial hiperplazi ile ilişkilidir.

-Tip II endometrium kanserleri:

-----Östrojen-bağımsız,

-----Daha az görülen,(% 10)

-----Daha agresif, kötü prognozludur.

Yaşa Bağlı faktörler:

-Ağırlıklı olarak, 55-65 yaş ortalaması ile, yaşlı kadınlarda görülür.

-Kronik anovulasyon(yumurtlaması olmayan) öyküsü olan genç kadınlarda da görülebilir.

Evreleme:

1-Cerrahi evreleme:

-----Evre I: Rahime sınırlıdır:

----------1A: Sadece endometrium tutulmuştur.

----------1B: <% 50 myometrial invazyon vardır.

----------1C:>% 50 myometrial invazyon vardır.

-----Evre II: Rahim + serviks tutulmuştur:

----------2A: Endoservikal bezler tutulmuşur.

----------2B: Servikal stromal tutulum vardır.

-----Evre III: Yerel / Bölgesel yayılma vardır:

----------3A: Rahim serozası + / - etrafındaki / pelvik yıkama pozitiftir.

----------3B: Vajina tutulmuştur.

----------3C: Kasık + / - para-aortik lenf nodları tutulmuştur.

-----Evre IV: Metastaz:

---------4A: Mesane veya barsak metastazı

---------4B: Uzak metastaz

Epidemioloji:

-En sık görülen jinekolojik malignitedir.

-ABD kadınlarda 4. en sık görülen kanserdir.

-Genel nüfus içinde bir kadının yaşam boyu riski% 2.6'dır.

-Her yıl 40.000+ yeni tanı yapılmaktadır.

-ABD'de,2007 yılı için tahmini 74.000 ölüm beklenmektedir.

-Afrikalı Amerikalılar da Kafkasyalılardan daha yaygın

Risk Faktörleri:

-Karşılıksız östrojen kullanımı:

-----Endometrial hiperplazi ve endometrium kanseri riskini arttırır.

-----Risk östrojene maruz kalma dozu ve süresi ile ilişkilidir.

-----Risk,progestin kullanımı ile azaltılabilir.

-Endojen östrojen:

-----Östrojen-üreten tümörler

-----PKOS

-Tamoksifen: Risk 2-3-kat artar.

-Şişmanlık

-Diabetes mellitus / hipertansiyon

-Kronik anovulasyon (örneğin, PKOS)

-BRCA1: 2 kat risk vardır.

-Lynch sendromu / herediter nonpoliposis kolorektal kanser (% 40-60 yaşam boyu risk)

-Nulliparite

-Erken menarş, geç menopoz yaşı

-Ileri yaş

Genetik:

-Genetik şifre, proliferatif modeli temsil eder.

-Mikrosatellit istikrarsızlık (Lynch sendromu / herediter nonpoliposis kolorektal kanser)

Patofizyoloji:

-Aşırı endojen veya progestin ile karşılanmayan karşılıksız eksojen östrojen önce endometrial hiperplaziye sonra endometrial kansere neden olur.

-Histolojik tipleri:

-----Endometrioid adenokarsinom (% 75-80)

-----Villoglandular adenokarsinom

-----Adenokarsinom

-----Adenocarcinoma

-----Papiller seröz adenokarsinom (UPSC)

-----Clear-hücreli adenokarsinom

-----Skuamöz hücreli karsinom

-----Ayrım yapılmamış karsinom

-----Malign mikst mezodermal karsinom

İlişkili Koşullar:

-Şişmanlık

-Tip 2 diyabet

-Hipertansiyon

-Kısırlık

-Anovulasyon

-PKOS

-Endometrial hiperplazi

-Kolorektal kanser

-Tamoksifen kullanımı

Tanı:

Belirti ve Semptomlar:

-Postmenopozal vajinal kanama

-Postmenopozal kadınlarda Pap smearde endometrial hücreler

-Menopoz öncesi kadınlarda premenopozal veya anovulatorik Intermenstrual kanama veya ağır uzun süreli kanama

-Şişman, hipertansif kadınlar

Hikayesi:

-Komple jinekolojik geçmiş, sağlık, aile öyküsü alınmalıdır;

-Menstrüel geçmişi:

-----Menarş

-----Sıklığı, süresi ve akış miktarı

-----Menopoz

-Jinekolojik geçmişi / yapılan işlemler:

-----Endometrial polip veya miyom hikayesi

-----Son Pap smear sonucu

-Geçmiş tıbbi geçmişi:

-----Hastaneye yatışlar

-----Ameliyatları

-----Kronik tıbbi hastalıkları

-----Meme kanseri ve / veya Tamoxifen kullanım hikayesi

-Aile öyküsü:

-----Meme kanseri

-----Kolon kanseri

-----Yumurtalık kanseri

-----Rahim kanseri

-----Etkilenen yakınlarının derecesi

-----Akrabalarında tanı yaşı

Sistemlerin gözden geçirilmesi:

-Gastrointestinal ve Genitoüriner sistemleri için özel bir dikkat gerekir.

-Kilo kaybı veya kilo alımı

Fizik Muayene:

-Genel:

-----Görünüm

-----VS

-----Vücut-kitle endeksi

-----Kan basıncı-tansiyon-

-Karın muayenesi:

-----Kitleler

-----Hepatomegali

-----Hassasiyet, rebound, korumaya çalışma

-Pelvik muayene:

-----Rahim büyüklüğü, şekli, konumu, hareketlilik ve hassasiyetini değerlendirmek için bimanuel muayene

-----Adneksiyel kitle, hassasiyet, hareketlilik değerlendirmek için bimanuel muayene

-----Vulva, vajina ve serviks palpasyonu bimanuel muayene

-----Rektovajinal muayene;rektum,cul-de-sac'ta  herhangi bir kitleyi değerlendirmek için

Testler:

-Endometrial biyopsi:

-----Birinci basamak tanı yöntemidir.

-----Fraksiyone küretaj durumunda endometrial biopsi negatifse

-Histeroskopi:

-----Endometrial biyopside tanı almayan ama yüsek şüphe varsa kullanılır.

-----Meta-analizle endometrium kanseri tanı verimliliği artmaz

-Pap smear, endometrial kanser için güvenilir bir tarama testi değildir.

Laboratuar:

CA 125:

---Ekstrauterin metastaz ve tedaviye yanıtının tahminde faydalıdır.

---Bir tanı ya da tarama testidir.

Görüntüleme:

-TVU:

-----Endometrium kalınlığı <5 mm postmenopozal kadında genellikle endometrial hiperplazi veya kanser için risk düşüktür..

-----Eğer endometrium kalınlığı> 5 mm (postmenopozal), ise doku tanısı gereklidir.

-----Kalıcı postmenopozal kanama (endometrial biyopsi ABD negatif olsa bile).

-----Endometrium kanseri için bir tarama testidir.

-----Endometrial biyopsiyi zorlaştıran durumlar.Rahim boşluğuna yapısal anormallikler nedeniyle (miyom vb) ofis endometrial biyopsi veya histeroskopiyi tolere edemeyen hastalarda kullanılır.

-MR:

-----Myometrial invazyonu ve servikal yayılımın değerlendirilmesinde yararlıdır.

-----Eğer cerrahi girişim planlanıyorsa gerekli değildir.

-CT:

-----Metastaz şüphesi durumunda değerlendirme ölçüsüdür.

-----Eğer cerrahi girişim planlanıyorsa gerekli değildir.

Ayırıcı Tanı:

-Atrofik endometrit / Vajinit

-Servikal / endometrial polip

-Endometrial hiperplazi

-Rahim ağzı kanseri, rahim sarkomu

Tedavi:

Genel Önlemler

-Başlangıçta cerrahi tedavi

-Ameliyat sonrası nüks riski yönetimi bağlıdır:

-----Düşük risk:

---------Grade 1 veya 2 ve evre IA veya Ib veya myometrial invazyon olmadan grade 3

---------Lenfovasküler boşluk tutulumu yok

---------Lenf nodu tutulumu yok

-----Orta risk:

---------Grade 1 veya 2, evre IC, veya servikal / istmus katılımı

---------Lenfovasküler boşluk tutulumu yok

---------Lenf nodu tutulumu yok

-----Yüksek risk:

---------Grade 3 ve herhangi bir myometrial invazyon

---------Pelvik / Adnexial metastaz

---------Grade 2>% 50 myometrial invazyon ve serviks / istmus tutulumu

---------Lenfovasküler boşluk tutulumu

Özel Terapi:

-Evre I için, adjuvan radyoterapi lokal nüks riskini azaltabilir, ancak sağkalımı veya uzak metastaz riskini azaltmaz.

-Evre II hastalık için, seçenekler şunlardır:

-----Total histerektomi ile kombine neoadjuvan radyasyon

-----Hastalığın bilinen safhalarına yönelik adjuvan kemoterapi veya radyasyonu takiben lenfadenektomi ile birlikte radikal histerektomi

-Evre III veya IV için adjuvan tedavi endikedir:

-----Adjuvan kemoterapi veya radyasyon, veya her ikisi de tüm makul seçeneklerde vardır.

-----Adjuvan pelvik radyasyon, hastalıksız sağ kalım oranını artırır.

-----Para-aortik radyasyon para-aortik lenf nodu tutulumu ve düğümleri tam rezeksiyon olanlar için sağkalım ile ilişkilidir.

-----Eş zamanlı kemoterapi yararlı olabilir.

İlaç (İlaçlar):

Progestin tedavisi:

-Doğurganlıklarını korumak isteyen atipik endometrial hiperplazi ve Evre 1A endometrium kanseri olan kadınlarda kullanılır.

-Optimal doz / süresi belli değildir.

-Hasta her 3 ayda bir tam dilatasyon ve küretaj yapılarak rahim içi yanıtı belgelemek gereklidir.

-Yüksek doz oral progestin veya

 Levonorgestrollü spirallerinde  da genç kadınlarda etkili olduğu bildirilmiştir.

Cerrahi:

Cerrahi evreleme (bilateral pelvik ve paraaortik lenfadenektomi de dahil olmak üzere):

-İstisnalar; grade 1 endometrioid adenokarsinom, atipik endometrial hiperplazi ve komorbiditeler için ikincil mortalite riski ile ilişkili olan genç kadınlar.

-Lenfadenektomi adjuvan tedavi yönlendirilmesinde yardımcı olur.

-Palpasyonla retroperiton veya lenf nodu örneklemesi lenf düğümlerinin yanlış değerlendirilmesine neden olabilir.

Takip:

Eğilim

Sevk için Sorunlar

Jinekolojik onkolog varsa sevk tavsiye edilir:

Cerrah, hastanın cerrahi girişimine yeterince hazır değilse ;

-Preoperatif histoloji (evre 3), (papiller seröz, berrak hücreli, karsinosarkom ekstrauterin yayılması için yüksek bir risk göstermektedir).

-Son patoloji raporunda kanseri tanısı beklenmiyorsa;

-Ekstrauterin metastaz açısından şüpheliyse;

Prognoz:

-Evresi en önemli prognostik faktördür.

-Diğer prognostik faktörler; sınıf, histolojik alt tipidir. 

-5 yıllık sağ kalım oranları:

-----Lokalize (evre IA ya da IB):% 96

-----Bölgesel: 65%

-----Metastatik:% 26

Hasta İzleme:

-2-3 yıl 3-4 ayda bir sonra yılda iki kez pelvik muayene,

-Her muayenede CA-125, vajinal Pap smear, spekulum muayenesi, ve rektovajinal muayene yapılmalıdır.

-Radyoterapi gören kadınlar için, rekürrens araştırmak için daha az sıklıkla gözetim uygundur.

-Radyoterapi olmayan kadınlarda, vajinal ve pelvik nüks radyoterapi ile başarıyla tedavi edilebilir.

Çeşitli

Eş anlamlar:

• Endometrium Adenokarsinomu

• Kanser Rahim

• Corpus kanseri / karsinomu

• Rahim / Endometrial adenokarsinomu

• Fundus karsinomu

• Rahim kanseri

Doku tanısı postmenopozal vajinal kanama ile başvuran kadınlarda altın standarttır.

Kısaltmalar

• COC-Kombine oral kontraseptif

• IUS-Rahim içi sistem

• PCOS-Polikistik over sendromu

• TVU-transvajinal ultrason

• UPS- Uterin papiller seröz karsinom

Önleme:

• Menopoz için östrojen tedavisi ile birlikte progestin verilmesi, aşırı karşılıksız östrojen ilişkili endometrial kanser riskini ortadan kaldırdığı somut delillere dayanmaktadır.

• Kombine oral kontraseptif kullanımı% 50-72 ORANINDA endometrium kanseri riskinin azalması ile ilişkilendirilmiştir.

• Kilo vermenin  endometrium kanseri insidansının azaldığı dair yeterli kanıt yoktur.

SERVİKAL İNTRAEPİTELYAL NEOPLAZİ /

SERVİKAL DİSPLAZİ


-Servikal intraepitelyal neoplazi (CIN) veya servikal displazi, servikal karsinoma habercisidir. CIN kansere ilerlemesi yavaştır. (10-20 yıl).

-CIN I (hafif displazi):

-----Skuamöz epitelin alt 1 / 3'ü ile sınırlıdır.

-CIN II (orta displazi):

-----Skuamöz epitelin 2 / 3 altı ile sınırlıdır.

-CIN III (ciddi displazi / BDT):

-----  > 2 / 3 - tam kalınlıkta skuamöz epiteli tutar.

Yaşa Bağlı faktörler:

-CIN genellikle 20'li yaşalardaki kadınlarda teşhis edilir.

-Ergenlerde yetişkinlere göre CIN I ve II'nin gerileme olasılığı daha yüksektir

Invaziv kanser genellikle yaşlı kadınlarda (40yaş +) tanısı konur. ABD'de tanı anındaki yaş ortalaması 47'dir.

Epidemioloji:

-1 milyon kadın, CIN I / yıl tanısı almaktadır.

-CIN II-CIN III / yıl 500.000 kadın tanısı almaktadır.

-Invaziv serviks kanseri insidansı yaşa göre:

-----<200/100, 000/yıl

-----20-44yaş     1.7/100, 000/yıl

-----45-49yaş     16.5/100, 000/yıl

-<% 10 kadınlar ise  ≥ 75yaştır.

Risk Faktörleri:

-HPV enfeksiyonuna yakalanma

-Erken yaşta cinsel ilişkiye başlama

-Birden fazla cinsel partnerin olması

-Birden fazla cinsel partneri olan cinsel partner olunması

-Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon hikayesi olması

-Tütün kullanımı

-HIV enfeksiyonu

-Immün sistemi baskılanmış olma durumu

-Multiparite

-Oral kontraseptif kullanımı

İlişkili Koşullar:

-HPV enfeksiyonu:

-----Genital siğiller

-HIV enfeksiyonu

-Bağışıklık durumunu tehdit eder.

Tanı:

Belirti ve Semptomlar:

Hastanın hikayesi,geçmişi

Anormal Pap smear sonucu

Fizik Muayene:

Muayenenin amacı karsimnomu ekarte etmektir: 

-Kabaca veya kolposkopik olaral lezyonu görselleştirmeyi amaçlar.

Testler:

Labaratuar:

-Tarama:

-----Pap smear tarama testi veya sıvı bazlı sitolojik testler yaygınlaştırılmalıdır.

-----HPV DNA testi yüksek riskli 30 yaşından büyük kadınlarda Pap smear testine ek olarak kullanılabilir.

-Histoloji Kesin tanı:

-----Kolposkopik olarak yönlendirilmiş biyopsilerdir.

Tedavi:

Genel Önlemler:

-CIN I'in çoğunluğu genellikle geriler; seri Pap smear / HPV DNA testi ile takip edilmelidir..

-CIN II, CIN III'te tedavi öncelikle cerrahidir.

Uyarı:

Pediatrik Hususlar:

Kolposkopi, tatmin edici ve endoservikal küretaj ise CIN II ergenlerde, negatif cerrahi prosedür yerine seri kolposkopi ve q4 6mos sitoloji düşünün.Hasta da okült hastalık riski kabul etmek zorundadır.

Cerrahi:

-CIN II, CIN III'te asıl tedavi cerrahidir.

-Kolposkopi tatminkar ise uygun transformasyon zonunun eksizyonu veya ablasyon düşünülebilir:

-----Yeterli Kolposkopi ile squamo-kolumnar birleşke ve lezyon görülür. Amaç tüm transformasyon zonunun görüntülenmesidir..

-Kolposkopi yetersiz ise,tanı eksizyonel işlemler ile devam eder.

-CIN I'de kalıcı ablasyon veya konizasyon düşünülebilir.

-Eksizyonel işlemler:

-----LEEP

-----Soğuk bıçak konizasyon

-----Lazer konizasyon

-Ablasyon:

-----Kriyoterapi

-----Lazer

Takip

Sevk için Sorunlar:

-Karsinom tanısı alması

-Zor kolposkopik muayene

Prognoz:

-CIN I:

-----En lezyonlar kendiliğinden geriler:

----------Regresyon, 2 yıl içinde% 44; 5 yıl,% 74

----------CIN II ve CIN III'e,% 2 ve% 6 oranında ilerleme görülür.

-CIN II ve CIN III:

-----Lezyonlar daha fazla devam eder ya da ilerleme olasılığı fazladır.

-----Lezyonlar hamile hastalarda minimal ilerler genellikle gerileme doğum sonrası olur.

Hasta İzleme:

-CIN I:

-----Yeterli Kolposkopi:

----------12 ay, 1 yıl da Pap smear veya HPV DNA testi 

-----Yetersiz kolposkopi:

----------Tanısal konizasyon yapılır

----------İstisnalar:gebeler, ergenler

-CIN II, CIN III:

-----Negatif olana kadar 3-6 ayda bir smear testi ve HPV DNA testi

-----Hamile hastalarda:

----------Doğum sonrası kolposkopi(her üç aylık dönemde) ve endoservikal küretaj 

Çeşitli

Eş anlamlıları:

Servikal displazi

İlk Servikal sitoloji 1. vajinal ilişkiden ~ 3 yıl sonra veya 21 yaşında yapılmalıdır.

Kısaltmalar:

• CIN-Servikal intraepitelyal neoplazi

• HPV-Human papillomavirus

• LEEP-Loop elektrocerrahi eksizyon prosedürü

Önleme:

Genital siğiller; % 70-90 oranında servikal kanser sorumlu olan HPV tipleri 6, 11, 16,18, tarafından oluşturulur.Profilaktik HPV aşısı:

• 9-26 yaşlarında uygulanabilir

• İdeal olan 1. ilişki veya HPV'ye maruz kalmadan önce uygulanmasıdır.

SERVİKS KANSERİ


İnvazif serviks kanseri, öncelikle 3. dünya ülkelerinin bir hastalığıdır. ABD'de serviks kanserinden ölüm rutin servikal sitoloji (Pap testi) tarama programlarının kabul edilmesinden bu yana, son 50-60 yıl içinde önemli ölçüde azalmıştır.

Yaşa Bağlı faktörler:

-Tanı yaş ortalaması 51'dir.

-Ilişki başladıktan ~ 3 yıl sonra Pap smear tarama başlayın, ancak en geç 21 yaşında başlanmalıdır.

Evreleme:

-Evre 0: Karsinoma in situ

-Evre IA1: Stromal invazyon <3 mm (mikroinvaziv)

-Evre IA2: Stromal invazyon 3-5 mm

-Evre IB1: Stromal invazyon> 5 mm ya da servikal lezyon <4 cm'dir.

-Evre IB2: Servikal lezyon> 4 cm'dir.

-Evre IIa: üst 2 / 3 vajinaya yayılıma

-Evre IIb parametriyum içine yayılma

-Evre IIIa: vajinanın 1 / 3 alt kısmına yayılma

-Evre IIIb: Parametriumun pelvik yan duvarına kadar invazyonu veya hidronefroz oluşması

-Evre IVa: mesane / barsak mukozasının tutulması

-Evre IVb: Uzak metastaz

Epidemioloji:

-2006 yılında ABD'de tahmini 9710 yeni invaziv serviks kanseri beklenmektedir.

-2006 yılında ABD'de invaziv serviks kanserinden tahmini 3700 ölüm beklenmektedir.

Risk Faktörleri:

-Erken yaşta cinsel ilişkiye başlama,

-Birden fazla cinsel partner,

-HPV enfeksiyonu,

-Sigara içme,

-Multiparite,

-Düşük sosyoekonomik durum,

-İmmunosupresyon(bağışıklık baskılanması)

Genetik:

Kalıtsal bir hastalık değildir.

Patofizyoloji:

-Bazı yüksek riskli HPV alt tipleri invaziv serviks kanserlerinin çoğundan(% 99) sorumludur.

-Yüksek riskli alt tipleri şunlardır: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 58

-HPV alt tiplerine karşı FDA onaylı Quadrivalent aşı 2006 (6, 11, 16, 18) mevcuttur.

İlişkili Koşullar:

Preinvazif yüksek dereceli displazileri çoğunluğunda aynı yüksek riskli HPV alt tipleri de bulunmaktadır.

Tanı:

Belirti ve Semptomlar

Hikaye:

-Anormal vajinal kanama:

-----Menometrorrhagia

-----Postkoital

-----Postmenopozal

-Vajinal akıntı

-Disparoni

-Pelvik ağrı

-Karın, sırt veya bacak ağrısı

-Nefes darlığı

-Hematüri veya rektal kanama

Sistemlerin gözden geçirilmesi:

Kilo kaybı

Fizik Muayene:

-Pelvik muayene (bimanuel, rektovajinal)

-Sistoskopi

-Proctoskopi

Testler:

-Sitoloji : Pap smear tarama testi

-Histoloji: (servikal biyopsi, endoservikal küretaj) doğrulayıcı test (altın standart)

Labaratuar:

-CBC

-Temel metabolik panel

Görüntüleme:

-Akciğer grafisi

-Karın / pelvis BT, tedavinin planlaması, hastalığın durumu ve nodal tutulum ve yayılımı değerlendirir.

-IVP, baryum lavman, lymphangiogram seçmeli testlerdir.

Ayırıcı Tanı:

Enfeksiyon

-Servisit

-Vajinit

-Condyloma

Hematolojik:

-Kanama bozukluğu

Immünolojik:

-Servikal gebelik

Tümör / Malignite:

Metastaz:

-----Endometrial Ca

-----Gestasyonel trofoblastik neoplaziler

-----Vulvar Ca

-----Lenfoma

-----GI primer Ca

Travma:

Servikal laserasyon

Tedavi:

Genel Önlemler:

-Tedavinin başlangıcından önce hastalığın yaygınlığını değerlendirmek önemlidir.

-Erken evre hastalıkta (IA1-IIa )Cerrahi kullanılabilir.

-Radyoterapi + / - kemoterapi Evre I-IV'ün tüm aşamalarında kullanılabilir.

Radyoterapi:

-Tüm aşamalarında radyoterapi kullanılabilir.

-Teleterapi kombinasyonu (eksternal) ve brakiterapi (intrakaviter) kullanılabilir.

-Kemoradyoterapi lokal ileri aşamalarda (Evre IIb-IVa ) kullanılır ve tek başına radyoterapiye göre daha yüksek bir sağkalım avantajı sağlar

-Kemoradyoterapi yerel cerrahi sonrası tekrarlayan hastalık için de kullanılabilir

İlaç (İlaçlar):

-Radyasyona yardımcı ajanlar sisplatin, hidroksiüre ve 5-florourasili içerir.

-Sisplatin ve topotekan, tekrarlayan hastalık için kullanılabilir.

-Evre IVb'de palyatif sisplatin bazlı kemoterapi + / - radyoterapi uygulanabilir.

Cerrahi:

-Doğurganlığını korumak isteyen genç hastalarda Evre IA1 için soğuk bıçakla veya LEEP konizasyon

-Kesin tedavi isteyen Evre IA1 için basit histerektomi (vajinal veya karın)

-Evre IA2 için bilateral pelvik lenfadenektomi ile birlikte modifiye radikal histerektomi

-Evre IB1,IB2,IIA için radikal histerektomi ile birlikte bilateral pelvik lenfadenektomi (para-aortik düğümler isteğe bağlı)

-Küçük Evre IB1 lezyonlar için bilateral pelvik lenfadenektomi ile birlikte radikal trakelektomi (doğurganlığını korumak isteyen genç hastalara bir seçenek)

-Kenar boşlukları,parametrium ya da lenf düğümlerinden alınan sistolojik örnekler pozitif ise postoperatif kemoradyoterapi önerilir.

-Pelvik ekzenterasyon, Evre IVa veya merkezi rekürren hastalık için iyileştirici olabilir.

Takip:

Prognoz:

-Hastalığın aşamasına doğrudan bağımlıdır:

-5-yıllık sağkalım:

-----Evre I:% 85

-----Evre II:% 65

-----Evre III:% 35

-----Evre IV:% 10 dur.

-Diğer prognostik değişkenler:

-----Nodal tutulum

-----Histolojik alt tipi

-----Lymphvascular alan işgali

Hasta İzleme:

-Pap smear, kanser tedavisinin tamamlanmasından sonra:

-----2 yıl boyunca her 3 ayda bir

-----2 yıl boyunca her 6 ayda bir

-----Bundan sonra her 12 ayda bir yapılmalıdır.

-Yıllık akciğer grafisi çekilmelidir.

-Nüks bulgu / belirtileri yakından izlenmelidir:

-----Vajinal kanama

-----Pelvik ağrı

-----Sırt ağrısı

-----Bacak ağrısı

-----Kilo kaybı

-----Nefes darlığı

Çeşitli

Kısaltmalar:

• GI-Gastrointestinal

• HPV-Human papilloma virüsü

• LEEP-Loop elektrocerrahi eksizyon prosedürü

Hasta Eğitim

Serviks kanseri tarama rehberlerin önemini vurgulamak  her şeyden önemlidir. ABD'de servikal kanser tanısı alan hastaların çoğu önceki 5 yılda Pap smear yaptırmamıştı.

Önleme:

• FDA, HPV alt tipleri 6, 11, 16, ve 18 için profilaktik aşı onayladı.

• Aşı, 9-26 yaşlarındaki kız ve kadınlar için tavsiye edilir.

• Bu HPV alt tipleri ile enfeksiyonu önleme etkisi yüksektir. 

• HPV alt tipleri 16 ve 18 , tüm serviks kanserlerinin% 70 kadarından sorumludur.

MEME KANSERİ

Kadınlarda en sık noncutaneous kanserdir, en sık invaziv duktal karsinom görülür.

Yaşa Bağlı faktörler

Kadınlarda  30-70 yaşlarında önde gelen ölüm nedenidir,

Evreleme

-Primer tümör (T): -----Tis(in situ)Paget dahil -----Invaziv T: Tümörün boyutu ve deri ya da göğüs duvarı ile ilişkisine göre: ----------T1 (≤ 2 cm) ----------T2 (> 2 cm ve ≤ 5 cm) ----------T3 (> 5 cm) ----------T4 (göğüs veya deriye yayılmış)

-Bölgesel lenf düğümleri (N): -----N0  Bölgesel nodal metastaz YOKTUR. ----------Alt tiplendirme, sentinel nod RT-PCR + / - veya immünohistokimyasal boyama + / - -----N1 hareketli ipsilateral aksiller lenf nodu metastazı gösterir -----N2 fikse aksiller lenf düğümleri, ya da büyümüş meme iç düğümlerini gösterir. -----N3  İnfraklaviküler, supraklavikular veya aksiller / iç meme düğümleri ile birlikte

-Uzak metastaz (M): -----Varlığı ya da yokluğuna göre (M1 ve M0)

Epidemiyoloji

-Ortalama yaş 61’dir. -Afrika kökenli veya Latin kadınlarda daha az sıklıkta, Asyalılarda yerli ya da göçmen risk artar. -Yaşam boyu risk   1/7’dir. -Kafkas kadınlarında : 115 /100, 000 vaka/yıl -Diğer ırklar: 50-101/100, 000 vaka/yılda bir Afrikalı-Amerikalı>Asyalı> Latin>Native American

Risk Faktörleri

-Erken menarş <12yaş -Geç menopoz  > 54yaş -Geç 30 yaş sonrası 1. term gebelik -Nulliparite -Meme biyopsisi geçmişi -Aşırı alkol tüketimi  > 20 g / d -> 4 yıldan uzun süre HT kullanımı, özellikle kombine östrojen + progestin -Sigara içme etkisi karmaşıktır: -----Kısa premenopozal kullanımı ile artmıştır -----Uzun süreli, yoğun bir şekilde kullanılması ile azalmıştır -Anne ya da baba tarafından aile öyküsü,2 birinci derece akraba öyküsü ileri derecede önemlidir. -Kişisel meme kanseri öyküsü -Hodgkin lenfoma için manto radyasyon öyküsü -Geçmiş biyopside atipik duktal hiperplazi veya  lobüler neoplazi (atipik lobüler hiperplazi / lobüler karsinom in situ [LCIS]) -BRCA1, BRCA2, ya da p53 mutasyonu -Implantlar, AIDS / organ nakli, elektromanyetik alanlar, kürtaj, düşük doz oral kontraseptiflerle hiçbir risk gösterilememiştir. -Koruyucu faktörler; emzirme> 12 ay,doğum, düzenli fiziksel egzersiz

Genetik

-Genetik sendromlar yalnızca% 10-15’i için hesaba alınır: -----BRCA1 ve 2 mutasyonlar meme-yumurtalık kanseri sendromunu oluştururlar,buna yaklaşık %80-85 oranında kalıtsal meme kanseri eşlik eder. -----% 80 (BRCA1) ve 31-60 (% BRCA2) ömür boyu genetik penetrans vardır: ----------BRCA 1 / 2’de  ~% 40 yaşam boyu over kanseri riski vardır. -----Aşkenaz yahudi (AJ) nüfusta BRCA 1 / 2 prevalansı kurucusu mutasyonu ~% 2’dir.(47 kadında  1) -----Erken başlangıçlı meme kanseri (46 yaş altında, BRCA 1 / 2 mutasyonu için% 3-13 olasılık taşır: ----------AJırkında olanlar için % 30’a yükselir. -----Mutasyon taşıyıcılarının sadece % 45’inde  meme kanseri aile öyküsü vardır.

-Cowden sendromu, Li-Fraumeni sendromu, ataksi-telenjiektazi ve Peutz-Jeghers sendromu, CHEK2 mutasyon geri kalan% 15-20 oranındaki genetik mutasyonlar için göz önüne alınmalıdır.

-Her iki meme kanseri, erkeklerde meme kanseri, meme ve / veya yumurtalık kanseri, prostat kanseri, melanom, kolon kanseri, pankreas veya mide kanseri, lenfoma: Aile öyküsü genetik bir sendromu teşkil edebilir

-Genetik miras ; birkaç dişi veya baba soyundan gelen kalıtsal mutasyonlar ailelerde gizli kalmış olabilir.

Patofizyoloji

-Fenotipik paradigma, normal duktal epitelin hiperplazisinin ,atipik hiperplaziye, in situ duktal karsinoma (DCIS), ve daha sonra invaziv karsinoma ilerlemesini izah eder: -----Bu tüm kanserlere uymaz. -Araştırma hastalığın stromal hücre etkisiyle gelişen farklı hücre tiplerinden (luminal A veya B hücreleri veya myoepitelyal hücreler) kaynaklandığını desteklemektedir. -Sporadik meme kanseri için predispozan değişikliklerin, ergenlik döneminde meydana geldiği hissedilir. -Metabolik regülasyon muhtemelen diyet ve genetik tarafından etkilenen, çok önemli bir rol oynar.

Tanı

Belirti ve Semptomlar

Geçmiş

-Memede ağrısız veya hassas kalıcı  kitle -Tek taraflı meme başı inversiyonu, akıntı, kaşıntı -Geçmeyen-tedaviye yanıtsız meme selüliti

-Sistemik hastalık belirtileri: Kemik ağrısı, öksürük veya nefes darlığı, epigastrik rahatsızlık veya bulantı, nadiren baş ağrısı -Meme ve yumurtalık kanseri aile öyküsü -Etnisite: Aşkenaz yahudi, İskandinav

Fizik Muayene

-Memede kitle veya asimetrik meme kalınlaşması: ---Deri veya göğüs duvarı fiksasyonuna bak -Meme başında kalınlaşma veya ölçeklendirme -Meme başı akıntısı spontan ya da sıkmakla. -Meme başı gömüLmesi -Cilt ödem (peau d'orange), işlenmiş deri hissi ( Cuirasse değişiklikler) -Bölgesel lenfadenopati: Koltukaltı, boyun, ya da supraklavikular -Azalmış solunum sesleri, perküsyonda doluluk( ilerlemiş hastalıkta  plevral efüzyon) -Hepatomegali, (ilerlemiş hastalık)

Testler

Laboratuar

Serum laboratuarları (tanıdan sonra): -Tam kan sayımı, karaciğer fonksiyon testleri

Görüntüleme

-Tanısal mamografi; bulguları doğrulamak için: -----Yapısal  bozulma veya spiküle yoğunluğuk -----Lobüle veya belirsiz bir kitle -----Mikrokalsifikasyon: kümelenmiş, pleomorfik, veya dökülmüş

-Palpabl veya görüntülü kitle USG’si: -----Karmaşık kistte biyopsi ihtiyacı vardır -----Basit kist biyopsi gerektirmez -----Kitle ile karışık ekojenitede biyopsi ihtiyacı vardır.

-Meme MRI  eğer muayenesi şüpheli ve ya da: -----Görüntüleme yetersizse -----Yoğun mamogram -----Güçlü aile öyküsü varsa

-Evreleme testleri (tanıdan sonra), şayet T3 ve T4 ise: -----Göğüs BT veya göğüs röntgeni -----Kemik taraması -----Pelvik / Karın CT

Ayırıcı Tanı

-Kitle için: -----Fibroadenoma -----Kist -----Radyal skar (lobüler malformasyon) -----Meme iltihabı -----Fibrokistik değişiklikler

-Kalsifikasyonlar için: -----Sklerozan adenozis -----Tipik veya atipik duktal hiperplazi

Tedavi

Genel Önlemler

-Ameliyat sonrası fizik tedavi: -----Masaj ve kol sıkıştırma eldiveni lenfödem kontrolünde etkilidir. -----Omuz için ROM ve kuvvet egzersizleri,  eğer aksiller nodu diseksiyonu yapılmışsa

Özel Terapi Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler

Destek grupları sağkalımla bağlantılıdır. Zihin-beden bağlantısı keşfedilmeye devam ediyor. Biliş ve cinsellik konuları da çalışılmaktadır.

İlaç (İlaçlar)

-Kemoterapi -Neoadjuvan, eğer cerrahi öncesi kemoterapi verilirse: -----Meme korunmasına imkan verebilir; in vivo hassasiyet gösterir, -----Eğer göğüs / cilt fiksasyonu, inflamatuvar değişiklikler (cilt eritem, peau d'orange) varsa, -----Metastatik hastalığı durdurmak;son derece duyarlıysa  daha sonra cerrahi yapılabilir.

-Adjuvan kemoterapi,  tümör> 1 cm, nodal tutulum gibi kötü prognostik göstergeler varsa amaliyattan sonra verilir

-İlk faz tedavi: -----AC (Adriamycin + Cytoxan): ----------Azalmış kalp fonksiyonu olmadığı sürece -----CMF (Cytoxan, metotreksat ve 5-floro-urasil) de kullanılıyor olabilir. -----Taxane; tekrarlama riski yüksekse takip eder.

-Endokrin tedavi × 5 yıl süreyle tüm ER + kanserleri için: -----Premenopozal: Tamoksifen -----Postmenopozal: aromataz inhibitörü ya da tamoksifen

-Adjuvan monoklonal antikor Herceptin eğer HER-2 aşırı yüksekse

Cerrahi

-Invaziv karsinom, DCIS veya cystosarcoma  phyllodes’te meme cerrahisi gereklidir. -Aksiller değerlendirme invaziv karsinomda gereklidir. -Meme korunması: ---Lumpektomi, segmentektomi, kısmi mastektomi, quandrantectomy, geniş lokal eksizyon da denir. -----Neoadjuvan kemoterapi,% 30 oranında koruma sağlayarak bir tümörü küçültebilir. -----Adaylar, fokal veya multifokal (1 kadranda) hastalardır. -----Multisentrik hastalık  aday değildir. -----Geçirilmiş tüm meme radyasyonu (yani, Hodgkin lenfoma için manto radyasyon) meme korumayı engellemektedir. -----Meme korunması normal doku çevreleyen bir marj ile kanser rezeksiyonunu içerir.

-Mastektomi: -----Büyük / küçük tümörler, multisentrik hastalık, ya da eğer önceden meme radyasyon uygulananlarda yapılır. -----Genellikle meme kanseri aile öyküsü olan genç bir hasta tarafından seçilir: -----Muhtemelen kontralateral profilaktik mastektomiyle -----Cilt koruyucu mastektomi, hiçbir deri veya göğüs duvarı tutulumu olmayan onkolojik olarak güvenli <5 cm tümörler için en iyi kozmetik sonuçlarla hemen rekonstrüksiyon ile birlikte yapılabilir. -----Hemen yeniden meme rekonstrüksiyonu  genellikle göğüs duvarına radyasyon gerektiren hastalarda ertelenir.

-Aksiller değerlendirme: -----Sentinel lenf nodu biyopsisi: Aksiller cerrahide ölçü belirlemek için bir araç olup rezeksiyon önce "gatekeeper" düğüm (ler) ortaya koyma tekniğidir

----------Technetium99 sülfür kolloid ve / veya isosulfan mavi boya, kanser etrafına,periareolar bölgeye ya da kansere komşu yüzeysel dermişe enjekte edilir. Masajdan sonra, ajan-lar lenf düğüm-lerinde izlenir. ----------Eğer kanser için negatifse, <% 5 yalancı negatiftir.Pozitif ise, yaklaşık% 40 ek nodal tutulum risk vardır,  aksiller lenf nodu diseksiyonuna geçilmelidir. ----------Hiçbir boya göçü olmayan  hastaların% 3’ünde aksiller lenf nodu diseksiyonu yapılır.(sentinel nod yok) -----İntraoperatif testi uygulandığında ve olumlu düğümleri ~% 70 oranında algılar, ancak% 4 yalancı pozitifliklik oranı vardır.

---Aksiller lenf diseksiyonu, pektoralis minör kasnın lateral ve derin aksiller lenf nodularının eksizyonudur, şu durumlarda yapılır: -----Sentinel lenf nodu biyopsisi veya ince iğne aspirasyon biyopsisi sitolojinde pozitif düğüm (lar) saptanması -----Muayenede şüpheli lenf düğümleri

-Radyoterapi: ---Lokal nüks riskini azaltmak için meme korunmasını takiben. 5-6 hafta içinde tüm meme eksternal ışınlama standarttır.

-----Kısmi meme radyasyonu için yeni protokoller vardır. -------Prognostik faktörleri iyi olan yaşlılarda (<1 cm, ER +) takip düşünülebilir. -----Postmastectomy radyoterapi, göğüs duvarı nüks riski yüksekse (> 5 cm,> 4 olumlu lenf düğümleri, tümör pozitif göğüs marjı)yapılmalıdır.

Takip

-Asemptomatikse 5 yıl süreyle her 3-6 ayda bir muayene -3-6 ay içinde yeni bazal mamogram -Uzak hastalık araştırılması için güçlü veri yok,hasta asemptomatikse genellikle yüksek riskli hastalarla kontrol edilirler.

 -Komplikasyonlar: -----Cerrahi: Nörojenik ağrı, lenfödem, seroma -----Sistemik tedaviler: Sıcak basması, vajinal akıntı, nötropenik ateş, kemik ağrısı, el-ayak sendromu, lösemi -----Radyasyon: Skarlaşma ve doku retraksiyonu, nemli deskuamasyon, iskemi, radyonekroz -----Hastalık süreci: Tüm rekürrenslerin ~% 80’i tanı konulduktan sonraki ilk 2 yıl içinde görülürler.

Eğilim

Yatış kriterleri (dren olmadığı sürece, genellikle ayaktan tedavi): -Mastektomi ve / veya aksiller nodu diseksiyonunda 24-48 saat hastanede kalmak gerekebilir. -Kemoterapi, nadiren radyoterapi, komplikasyonlar -Nefes darlığı veya metastatik hastalığı olanlarda şiddetli ağrı

Sevk için Sorunlar

Ele gelen kitle, normal mamografi olsa bile

Prognoz

Prognoz iyi evrelemeye dayanır: -Standart bakım ile tedavi edilen Evre1 % 95 10 yıl hayatta kalma şansın sahiptir. -Tüm rezeke edilen hastalar arasında, ortalama% 85 oranında 10 yıllık sağkalım vardır. -Neoadjuvan tedavi sonrası patolojik tam yanıt alan hastalar tanı anındaki Evre’lerinden daha fazla  hayatta kalma şansına sahip olurlar.

Klinik İnciler

• > 40 kadınlarda yıllık meme kanseri taraması, klinik meme muayenesi ile mamografi, meme kanseri mortalitesini etkili şekilde azaltır. • Meme korunması ve mastektominin hayatta kalma şansı eşdeğerdir; mastektomi ile lokal nüks daha azdır. • Sentinel düğümü biyopsisi, erken evre meme kanserinde aksilla değerlendirmesi için doğru bir araçtır. • Neoadjuvan kemoterapinin başarılı meme korunma şansını artırabilir. • Tedavi genellikle multidisiplinerdir.

Kısaltmalar

• ER-Östrojen reseptörü • DCIS-Duktal karsinom in situ • ince iğne aspirasyon biyopsisi-İnce iğne aspirasyon • HT-Hormon tedavisi • LCIS-lobüler karsinom in situ • ROM-Range of motion hareket sınırı

Önleme

• Tamoksifen, raloksifen;  yüksek riskli kadınlarda NSABP P-1 ve P-2 çalışmaları invaziv meme kanseri insidansını azalttığını göstermiştir. • Profilaktik mastektomi >% 90 oranında riski azaltır.

Malign Epitelyal Over Tümörleri


Epitelyal over kanseri (EOC) Tüm jinekolojik kanserler arasında en önde gelen ölüm nedenidir ve 4. ABD'de kadınlarda tüm kanser ölümlerinin önde gelen nedenidir.

Tüm yumurtalık kanserlerinin% 90 yüzey (coelomic) epitel epitel kökenli.

Yaşa Bağlı faktörler

Epitelyal over kanseri özellikle postmenopozal kadınlarda etkiler.

Tanı sırasında yaş ortalaması 60-63.

Evreleme

Doğru prognozu değerlendirmek ve uygun tedavi kılavuzu ne zaman uygulanabilir tüm malign over tümörlerinin cerrahi sahnelenecek.

Jinekolojik Onkologlar Federasyonu (FIGO) aşamaları aşağıda sıralanmıştır:

Evre I:Yumurtalıklara sınırlıdır:

Ia: 1 overde sınırlı, negatif sitoloji, hiçbir dış tümör, bozulmamış kapsül

Ib: her iki yumurtalıkta Sınırlı negatif sitoloji, hiçbir dış tümör, kapsül sağlam

Ic: Ia kapsül rüptüre, over yüzeyinde tümör, malign asit veya sitoloji veya Ib

Evre II: Pelvik uzantısı ile yumurtalıklar katılımı:

IIa: rahim ve fallop tüpleri Katılımı

IIb: diğer pelvik dokulara Uzantısı

IIc: rüptüre kapsül IIa veya IIb, yumurtalık yüzey, malign asit veya sitoloji tümörü

Evre III: pelvis ve / veya retroperitoneal veya kasık lenf düğümleri dışında peritoneal implantlar ile yumurtalıklar İçerecek:

IIIa: Tümör kabaca pelvise sınırlı, negatif düğümleri, peritoneal yüzeylerin mikroskobik tohumlama:

Çoğu zaman mikroskobik omentum metastazı

IIIb: Negatif düğümleri, karın içinde tümör implantlar <2 cm

IIIc: Karın implantlar> 2 cm veya pozitif retroperitoneal veya inguinal düğümleri:

Bu sunum sırasında en sık sahne

Evre IV: uzak metastaz ile yumurtalıkların Katılımı:

Plevral efüzyonlar sitoloji için gönderilen ve malign olarak teyit edilmesi gerekir.

Parankimal karaciğer metastazı, sadece yüzey implantlar, Evre IV eşittir.

Epidemioloji

ABD'de, yeni vaka yumurtalık kanserlerinin yıllık insidansı 22.000 olduğu tahmin edilmektedir. > 16.000 kadınların hastalığı yılda ölecektir.

Yaşam boyu gelişmekte olan yumurtalık kanseri riski ~% 1.4.

Risk Faktörleri

Erken menarş

Geç menopoz yaşı

Düşük parite

Kısırlık

Talk kullanımı

Koruyucu faktörler şunlardır: Gebelik, emzirme, OCP kullanımı, tüp ligasyonu ve histerektomi.

Genetik

Epitelyal over kanseri vakalarının çoğunluğu sporadik ancak% 5-10 oranında kalıtsal. Kalıtsal kanserleri genellikle genel nüfusa oranla 10 yıl daha erken ortaya çıkar.

BRCA1 (chr 17) mutasyonlar, yumurtalık kanseri% 20-45 yaşam boyu risk ile ilişkili.

BRCA2 (chr 13) mutasyonlar, yumurtalık kanseri riski% 20-25 kadar olduğu düşünülmektedir.

Ve İzlanda'nın nüfusu; BRCA mutasyonlar daha yüksek oranlarda Aşkenaz Yahudi (2.5% 40 kadın 1) görülür.

Bilinen kalıtsal mutasyonlar ile hastalar, cerrahi risk azaltıcı önerilmelidir.

Tanı

Belirti ve Semptomlar

Hikaye

Malign epitelyal over tümörü olan hastaların büyük çoğunluğu asemptomatiktir ve ilerlemiş hastalık kadar mevcut değildir.

Abdominal dolgunluk veya şişkinlik (genellikle belirsiz)

Erken doyma

Pelvik basınç

Idrar sıklığı ve basınç

Artan karın çevresi

Kabızlık

Karın ağrısı

Anormal vajinal kanama

Sistemlerin gözden geçirilmesi

Belirtiler genellikle nonspesifik ve içerebilir:

Karın ağrısı, şişkinlik, pelvik basınç, idrar değişiklikler, veya kabızlık.

Fizik Muayene

Lokalize ve metastatik hastalık aramak için tam bir fizik muayene yapılmalıdır.

Akciğerler:

Azalmış solunum sesleri, plevral efüzyon bir işareti olabilir.

Lenf düğümleri:

Palpabl veya şüpheli herhangi bir lenf nodu varlığı için dikkat edin.

Karın muayenesi:

Asit veya palpabl kitleler için dikkat edin

Pelvik muayene:

Pelvik kitle palpe; katı, düzensiz, veya sabit kitlelerin malign olma olasılığı daha yüksektir.

Testler

Laboratuvar

Serum CA-125 düzeyleri ameliyat öncesi malignite riski değerlendirmek ve bilinen kanseri olan hastaların tedavi ve nüks yanıt izlemek için yardımcı olmak için kullanılabilir.

CA-125 düşük riskli asemptomatik kadınların tarama için kullanılan olmamalıdır.

CEA (eğer kolon birincil şüpheli)

CA19-9 (pankreas veya diğer üst GI tümör şüphesi varsa)

CBC

Metabolik panel

Görüntüleme

ABD:

Nodülarite, asit, ya da ücretsiz pelvik sıvı ile kompleks kitle gösterebilir

Göğüs radyografisi:

Plevral efüzyon veya nodüller göstermek Mayıs

CT:

Abdominal / pelvik kitleler, omentum hastalığı, peritoneal implantlar, asit ya da lenfadenopati göstermek olabilir.

Mamografi / Kolonoskopi

Ayırıcı Tanı

Enfeksiyon

Abdominal kitleler ve artmış CA-125 ile başvuran Enfeksiyon nedenleri şunlardır:

ÖY

Abse ile divertikülit

Apandisit

Metabolik / Endokrin

Kadınlar farklı nedenlere bağlı siroz dahil olmak üzere altta yatan karaciğer hastalığı, asit ve yükselmiş CA-125 ile ortaya çıkabilir.

Tümör / Malignite

Malign over tümörleri:

Meigs sendromu: asit ve / veya plevral efüzyon ile başvuran Benign over fibrom

Endometriomaların

Overin borderline tümör

Over, meme, kolon, ve diğer gastrointestinal primerleri metastatik malign neoplazmlar

Tedavi

Genel Önlemler

Yumurtalık kanseri için klinik şüphe olan hastalar ve evreleme laparotomi yordamı geçmelidir.

Bir kanser tespit edilmesi halinde, bu genel sağkalım iyileştirilmesi üzerinde köklü bir etkisi vardır olarak, cerrahi hedefleri de maksimum sitoredüktif cerrahi olmalıdır.

Primer cerrahi, adjuvan kemoterapi, yumurtalık kanseri olan hastaların çoğu için bakım bir standarttır.

İlaç (İlaçlar)

Olan hastalar ileri evre yumurtalık kanseri ve risk faktörleri olan yüksek dereceli malign sitoloji veya asit de dahil olmak üzere erken evre hastalığı olan hastalarda adjuvan kemoterapi almalıdır.

Standart birincil kemoterapi platin ajan 2-ilaç tedavisi (karboplatin veya sisplatin) ve taksan (paklitaksel veya dosetaksel) oluşur.

Optimal cytoreduced ileri hastalığı olan kadınlarda, intraperitoneal kemoterapi rejimlerinin gelişmiş recurrencefree ve genel sağkalım sunabilir.Kombinasyon intravenöz / intraperitoneal kemoterapi uygun hasta için bireysel bir karar olarak düşünülmelidir.

Neoadjuvan kemoterapinin Evre IV hastalığı (örn., karaciğer metastazı) ya da tıbbi nedenlerle ameliyat yapamaz hastalar için bu gibi geniş metastatik hastalığı olan hastalar için kabul edilebilir.

Tekrarlayan hastalık gelişen hastalar için, çeşitli ajanlar ya monoterapi olarak veya kombine olarak kullanılabilir. Bu ilaçlar yanıt oranları% 10-25 kadar teklif ve tedavi edici değildir olabilir.

Cerrahi

Cerrahi evreleme yeterli görselleştirme ve üst karın erişim sağlamak için, orta hat dikey veya paramedian kesi yoluyla yapılmalıdır.

Sitoloji için Periton yıkamalar

Total abdominal histerektomi

Bilateral salpingo-ooferektomi

Infracolic omentektomi

Periton biyopsileri

Retroperitoneal arama dahil olmak üzere lenfadenektomi extraovarian hastalığın başka hiçbir delil

Biyopsi ile diyafragmatik örnekleme veya kazıma

Birincil maksimum sitoredüktif cerrahinin amacı ile ilerlemiş hastalık Metastatik tümör rezeksiyonu

Intraperitoneal port yerleştirilmesi için göz önünde bulundurulması

Erken evre hastalığı olan doğurganlık sürdürmek arzu Genç kadın, rahim ve ters yumurtalık korunması ile tek taraflı salpingo-ooferektomi ve evreleme geçmesi tercih edebilir. Bu hastalar uygun nüks riski ve gelecekteki fertilitenin ile ilgili danışmanlık gerekir.

Sevk için Sorunlar

Tam değerlendirilmesi ve cerrahi tedavisi mümkün bir jinekolojik onkolog yumurtalık kanseri için yüksek klinik şüphe olan hastalar sevk edilmelidir.

Bu sonucu optimize etmek için gerekli destek ve danışmanlık hizmetleri olan bir hastanede yapılmalıdır.

Genel bir ob-GYN kötü huylu bir yumurtalık tümörü keşfeder ve uygun cerrahi evreleme ve küçülmesi yapılamaz, jinekolojik onkolog danışılmalıdır.

Prognoz

Yumurtalık kanseri olan tüm hastalar için genel sağkalım% 48.6 olarak tahmin edilmektedir. Early-stage/localized hastalığı olan hastalar (Evre I), ileri evre hastalarda 5 yıllık sağ kalım yaklaşık% 20-30 iken, bir 5 yıllık sağkalım% 80-90.

Sağkalım için prognostik faktörler, genç yaşta, erken evre, olumlu histolojik tipleri, düşük dereceli tümörler, ve standart sitoredüktif cerrahi geçiren içerir.

Hasta İzleme

CA-125 ve klinik muayene, başlangıçta her 3 ayda bir (1-2 yıl), primer tedavi sonrası hastalığın ücretsiz hastalar tarafından takip edilmektedir.

BT ve diğer görüntüleme kullanılıyor olabilir.

Nüks çoğunluğu 1. Tedaviden sonra 2-3 yıl içinde ortaya çıkar. Bu süreden sonra izlenmesi için süre artabilir.

Çeşitli

Kısaltmalar

• EOC Epitelyal over kanseri

• OCP-Oral kontraseptif hap

• ÖY-Tubo-ovaryan abse

Önleme

• Kombinasyon Organik klorürlü pestisitler, yumurtalık kanseri için kanıtlanmış bir risk azalması ile ilişkilidir. Organik klorürlü pestisitler ≥ 5 yıl için kullanan kadınlarda yumurtalık kanseri riskini% 50 azalma göstermiştir.

• Çeşitli çalışmalar, risk azaltıcı bilateral salpingo-ooferektomi uygulanan BRCA mutasyon taşıyıcılarında yumurtalık kanseri önemli bir azalma göstermiştir.

Vajinal intraepitelyal neoplazi (VaIN)


Boşuna invazyon olmaksızın vajinal skuamöz hücrelerin sitolojik atipi varlığı olarak tanımlanır.

Son birkaç yıl içinde tanı artırılması muhtemelen artan sitolojik tarama, artan farkındalık ve kolposkopi liberal kullanımı sonucu.

Boşuna servikal veya vulvar intraepitelyal neoplazi daha çok daha az yaygındır.

Patofizyolojisi CIN ve VIN ile ilgili bilgi ekstrapole.

Yaşa Bağlı faktörler

Ortalama hasta 40 ila 60 yaşında.

Evreleme

Boşuna bir premalign lezyon olduğundan, klasik sahnelenen değildir. Ancak, epitel katılımı derinliğine göre, CIN ile benzer çeşitli kategoriler halinde sınıflandırılır.

Boşuna I:

Alt epitelin 1 / 3 skuamöz hücreli atipi (bazal membran yakın seviyesi) ile ilgilenmektedir.

Boşuna II:

Alt skuamöz hücreli atipi epitelin 2 / 3 ile ilgilenmektedir.

Boşuna III:

> Epitelin 2 / 3 skuamöz atipi ile ilgilenmektedir.

Epitelin tam kalınlığı kapsayan, in-situ karsinom boşuna III altında yer almaktadır.

Epidemioloji

ABD'de 100,000 kadın başına 0,2-0,3 vaka olduğu tahmin gerçek insidansı bilinmemekle

Tanı sırasında ortalama yaş: 40-60

Risk Faktörleri

En sık görülen HPV enfeksiyonu

Genetik ve kazanılmış immünosupresyon (yani, HIV enfeksiyonu)

Genetik

VaIN, gelişimine neden ifade konak genom HPV DNA Arakatkı

Patofizyoloji

2 önerilen etyolojileri:

Vajinal uzantısı tanımlanamayan servikal hastalık

Unlikely boşuna sıklıkla multifokal, çünkü çoğu durumda, histerektomi birkaç yıl sonra oluşabilir, genellikle servikal hastalık yokluğunda gözlenen eksize vajinal kaf miktarı bağımsız

Ortak embriyolojik kökenli diğer alt genital sistem epiteli ile vajinal epitelin tüm bu dokuların benzer kanserojen uyaranlara daha duyarlı hale getirebilir.Pozlama, HPV, özellikle servikal epitel büyük çoğunluğu neoplazi ikna etmek için gösterilen olmuştur.

Daha olgun, kararlı vajina skuamöz epitel (serviks transformasyon zonunun karşı), CIN ile karşılaştırıldığında olarak böylece VaIN, insidansında bir azalmaya yol açan, vajinal epitel biraz koruyucu hizmet edebilir.

Utero DES maruz kalan kadınlar muhtemelen vajinal epitelin skuamöz metaplazi nedeniyle, boşuna sıklığı artmıştır.

İlişkili Koşullar

Veya daha önce başka bir yerde alt genital sistem eşzamanlı neoplazi

Tanı

Belirti ve Semptomlar

Hikaye

Genelde asemptomatik, ancak ortaya çıkabilir:

Ilişki sonrası lekelenme

Vajinal akıntı

Histerektomi veya kolposkopi tanımlanabilir servikal lezyon etmeyen bir hastada anormal Pap smear Tarihi boşuna değerlendirme mutlaka yapılmalıdır.

Fizik Muayene

Vajinal duvar kalınlaşması veya düzensizlik değerlendirmek Dijital palpasyon

Asetik asit uygulaması ile spekulum muayenesi:

Lezyonlar yükseltilmiş veya taneli, beyaz, düz görünmektedir

Kesin olarak sınırların

Kolposkopi vasküler noktalama not Mayıs

Lezyonların çoğunluğu vajinanın 1 / 3 üst bulundu.

Invaziv bir sürecin önemli damar anormallikleri ile belirgin bir şekilde düzensiz lezyon veya lezyonlar şüphe uyandırmaktadır:

Bu tip lezyon eksizyonel biyopsi yapmak

Schiller veya Lugol iyot çözeltisi sınır sınırları görselleştirme artırabilir

Testler

Şüpheli lezyonların Kolposkopi:

Colposcopically yönettiği lezyonlardan alınan biyopsi

Laboratuvar

Histolojik tanı için biyopsi

Görüntüleme

Endike değildir

Ayırıcı Tanı

Boşuna için ayırıcı tanıda CIN ve VIN içerir.

Enfeksiyon

Maya vulvo-vajinit aceto-beyazlatma alanları neden olabilir

Diğer akıntı ile vulvo-vajinit

Tümör / Malignite

Melanom

Travma

Vulvar travma ilişki küçük sıyrıklar ile aceto-beyaz görünür.

İlaçlar

Topikal vajinal ilaçlar veya yağlar vajinal duvara yapışık ve bir lezyonu taklit edebilirsiniz.

Geriatrik Hususlar

Postmenopozal hasta Pap smear anormal bulgular neden vajinal mukoza atrofik olabilir:

4 hafta topikal östrojen tedavisi, gerçek bir anormallik görselleştirme önemle ve boşuna tespit artırabilir.

Tedavi

Genel Önlemler

Bir dizi tedavi seçenekleri mevcuttur:

Eksizyon

Ablasyon

Topikal kemoterapi

Radyasyon

Terapi seleksiyona dayalı:

Önceki tedavi başarısızlığı

Multifokal hastalık varlığı

Cinsel fonksiyon koruma isteği

Cerrahi Tıp riskleri

Invazif hastalık tedavi yönetimi önce Dışlama

Özel Terapi

Intrakavitar radyasyon tedavisi:

Diğer tedavilere göre daha yüksek oranlarda morbidite

Olan hastalar için ayrılmıştır:

Tedavi öncesi hataları

Cerrahi engelleyen tıbbi riskler

Kapsamlı, multifokal hastalık

Intrakaviter radyoterapi ile ilişkili komplikasyonlar:

Vajinal atrofi

Vajinal stenoz

Vajinal kısalma

Bağırsak ve mesane üzerinde zararlı etkileri

Daha önce menopoz

Işınlanmış doku ise yoksul sonraki cerrahi yara iyileşmesi gerekli

Komplikasyonlar genellikle cinsel fonksiyon ve kapsamlı kolposkopik takip muayene müdahale

Tarafından istila ekarte kapsamlı kolposkopik muayene ve tedavi için önce biyopsi

İlaç (İlaçlar)

Kemoterapi

Topikal 5-FU uygulaması:

Avantajları:

1 kez tüm vajinal mukoza davranır

Multifokal hastalığın kapsama birleştirir

Vajinal kıvrımları ve invajinasyonları hastalığı tedavi eder.

Nispeten ucuz

Ayaktan yönetilir

Uygun zayıf cerrahi adayları erken lezyonlar, multifokal hastalık, ya da bu hastalarda ilk basamak tedavi

Dezavantajları / Komplikasyonlar:

Vajinal tahriş, yanma, ülserasyon

Sütunlu vajinal epitel metaplazi gelişebilir

Vazelin veya çinko oksit krem Harici uygulama ülserasyon önlemeye yardımcı olabilir

Topikal östrojen rahatsızlığı azaltabilir

Kapsamlı kolposkopik muayene ile işgali kural ve 5-FU ile tedavi öncesi biyopsi

Dozaj:

Benzer etkinlik ile çoklu doz protokolleri

Cerrahi

Cerrahi eksizyon diğer tedaviler üzerinde bir avantaj, histolojik tanı izin verir

Dahil olmak üzere birçok yaklaşımlar:

Lokal eksizyon

Kısmi vaginectomy

Toplam vaginectomy

Elektro-loop eksizyon

Lazer vaginectomy

Yaklaşım seçimi lezyonların yeri, hastalığın yaygınlığı ve hastalığın sebat belirlenir.

Komplikasyonlar:

Vajinal kısalma

Vajinal stenoz

Abdominal yaklaşımın gerekli olduğunu, özellikle postoperatif morbidite

Ablasyon:

CO2 lazer tercih edilir

Hastaların yaklaşık 1 / 3 ek tedaviler gerektirir

Avantajları:

Minimal cinsel işlev bozukluğu

Iyi tolere

Yeterli iyileşme

Komplikasyonlar:

Ağrı

Kanama

Anormal epitel tüm alanı görselleştirmek için gerekir

Ablasyon önce işgali kapsamlı kolposkopi ve biyopsi ekarte

Sevk için Sorunlar

Hastalar, hastalığın lokalizasyonu açıklanamamış mümkün olduğunda kalıcı veya tekrarlayan hastalığı için bir uzmana sevk ya da olmalıdır.

Prognoz

5-FU, cerrahi eksizyon, lazer ablasyon ve intrakaviter radyasyon başarılı ~ VaIN ile hastaların% 80 ~% 20 oranında nüks oranı.

Hasta Takip

Jinekolojik sınav ve vajinal sitoloji, 1 yıl boyunca 6 aylık aralıklarla, daha sonra yıllık tarama takip, 1 yıl 3 ay aralıklarla yapılan

Klinik İnciler

Cilt kanca hafifçe görselleştirme artırmak için histerektomi geçiren hastalarda vajinal girinti tersyüz olabilir.

Kısaltmalar

• 5-FU-5-Fluorourasil

• AIS in situ-Adenokarsinom

• CIN-Servikal intraepitelyal neoplazi

• DES-dietilstilbestrol

• HPV-Human papillomavirus

• VaIN Vajinal intraepitelyal neoplazi

• VIN-Vulvar intraepitelyal neoplazi

Hasta Eğitimi

• Tedaviden sonra kaçının:

- 2 hafta boyunca derin küvet banyoları

- 2 hafta süreyle ağır egzersiz

- 6 hafta ya da 5-FU ile tedavisi sırasında İlişkiye

• Ayrıca, ortaya çıkarsa doktora başvurulmalıdır:

- Kötüleşen ağrı, ağrı kesici ilaçlar ile rahatladı

- Kalıcı mide bulantısı ya da kusma

- Sıcaklık> 100.4 ° F (38 ° C)

- Vajinadan kanama veya anormal drenaj

- Kızarıklık Kötüleşen veya vulva etrafında şişlik

Önleme

• 2006 yılında, FDA, HPV Tip 6, 11, 16, ve 18 yol açtığı hastalıkları önlemek için kadın aşı, 9-26 yaş için bir dörtlü HPV aşısı onaylı:

- Rahim ağzı kanseri

- Genital siğiller (kondilom aküminata)

- Aşağıdaki prekanseröz veya displastik lezyonlar:

• Servikal AIS

• CIN grade 2 ve grade 3

• VIN grade 2 ve grade 3

• VaIN evre 2 ve evre 3

• CIN grade 1

• Bu aşı, rahim ağzı kanseri, CIN, VIN, boşuna ya da genital siğiller tedavisi için kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

• Aşı, aşıda bulunmayan HPV tipleri nedeniyle hastalıklara karşı korumak için gösterilmemiştir.

Vajinal Lezyonlar

-Vajinal lezyonlar şu şekilde tarif edilebilir: -----Epitel: ----------Bozulmamış veya bozulmuş

-----Sayısı: ----------Tek veya birden fazla

-----Yeri (leri): ----------Proksimal, orta, distal, introital ----------Lokalize veya diffüz

-Özellikleri: -----Yükseltilmiş (plak) veya düz -----Düz veya pürüzlü -----Kaba -----Yumuşak / sertlesmemis / dalgalı, -----Ülseratif / Eroziv -----Kenar Boşlukları sınırlı veya diffüz -----Mobil veya sabit -----Renk: ----------Melanosis (kahverengi ya da siyah epitel) ----------Kırmızı ----------Beyaz ----------Clear: veziküller veya büller ----------Mavi

-----Boyut

-----Şekil

Pediatrik Hususlar

-Prepubertal: -----Vajinal yapışıklıklar, labial yapışıklıklar (dudaksı Adezyonlar bakınız.) -----Sarkoma botryoides -----Mucocolpos

-Ergen koşulları: -----Hematocolpos nedeniyle septum veya imperfore kızlık zarı tıkayan -----Enfeksiyon, dahil olmak üzere cinsel yolla bulaşan hastalıklar (örneğin, Trichomonas)

-Üreme çağındaki: -----Cinsel yolla bulaşan hastalıklar da dahil olmak üzere enfeksiyon, -----Endometriozis -----Skuamöz hücreli karsinom -----Yumuşak doku neoplazmlar

Geriatrik Hususlar

-Atrofi

-Skuamöz hücreli karsinom

-Vulva liken skleroz

Risk Faktörleri

-Cinsel yolla bulaşan hastalıklar: -----1. cinsel ilişki yaşı -----Cinsel partner sayısı -----Tutarsız kondom kullanımı

-Adenokarsinom: -----Utero DES maruz kalma

-Rahim ağzı kanseri: -----HPV enfeksiyonu

-Vajinal kanser: -----HPV enfeksiyonu

Patofizyoloji

-Atrofi: -----Östrojen eksikliği mukozanın incelmesi ve kolajen ve elastin lifleri kaybı yol açar.

-Otoimmün büllöz hastalıklar: -----Subepitelyal doku katmanları immünoglobulinler birikimi

İlişkili Koşullar

-Ülseratif lezyonlar: -----Crohn hastalığı -----Stomatit, aftöz

Tanı

Belirti ve Semptomlar

-Amenore

-Anormal kanama

-Ağrı: -----Disparoni -----Zorluk ekleyerek tampon

-Vajinal akıntı

Geçmiş

-Hastalar sıklıkla vulvar lezyonlar tarif "vajinal."

-Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

-Endometriozis

-Menopoz

-Travma, aile içi şiddet

-Depo-Provera ya da POP kontraseptif

-Menstrüel geçmişi: -----Postpubertal kadın görülen amenore -----Menopoz: Amenore ≥ 12 ay -----Doğum sonrası, hemşirelik

-Tıbbi öykü: -----Crohn hastalığı -----Ağız veya diğer mukozal hastalığı -----İmmunosupresyon -----Dermatit

Fizik Muayene

-Muayene: -----Ön, arka duvarları ve fornikse kontrol edin -----Spekulum çekilmesi üzerine inceleme Devam

-Palpasyon: -----Yüzey dokusu -----Distensibilite / esneklik -----Ekzofitik lezyonlar -----Submüköz lezyonlar -----Doku: Firma, yumuşak dalgalı, -----Kenar boşlukları, büyüklüğü, kapsamı

-Diğer: -----Ağız mukozası: Wickham Kullanıcı çatlaklar, ülser, kabarcıklar

-Vulva

Testler

-Vajinal biyopsisi: -----Eğer lezyon şüpheli, büyütme, veya değiştirme -----Kolposkopi lugol çözüm azalmıştır alımı Acetowhite lezyon veya alanlar -----Ülsere lezyonlar: kenar Biyopsi

-İmmünofloresan çalışmaları: Doğrudan ve dolaylı ülseratif veya büllöz lezyonlar için

Laboratuar

-Islak hazırlık / KOH

-Kültür: -----Viral -----Mantar

-RPR (frengi)

-HIV

Görüntüleme

-MR: -----Konjenital çoğaltılması şüpheli -----Yumuşak doku tümörü, belirsiz boyutu, ya da agresif angiomyxoma histolojik kanıt

USG: -----Hematocolpos, mucocolpos -----Submukozal lezyon

Ayırıcı Tanı

Enfeksiyon

-HSV

-Kandidiaz

-HPV

-Frengi

-Schistosomiasis

Hematolojik

Peteşi: ---Trombositopeni

Immünolojik

-Ülseratif lezyonlar: -----Liken Planus -----Pemfigus -----Crohn hastalığı -----Behçet hastalığı -----Eozinofilik granülom -----Plazma hücre mukozit -----Vulvovajinal aft

-Büllöz lezyonlar: -----Lineer IgA hastalığı -----Pemfigus vulgaris -----Pemfigus Sikatrisyel -----Epidermolysis bullosa acquisita

Tümör / Malignite

-Preinvazif hastalığı: -----Vajinal intraepitelyal neoplazi -----Vajinal adenozis

-Maligniteler: -----Skuamöz hücreli karsinom -----Adenokarsinom -----Nadir maligniteler: ----------Plazmasitoma ----------Rhabdomyoma ----------Rabdomyosarkom ----------Granüloza hücreli tümör ----------Paraganglioma ----------Melanom

Travma

-Hematom -Çatlak -Yırtılma -Ülserasyon -Cinsel istismar ya da saldırı

İlaçlar

-Kemoterapiye ikincil Mukozit -Topikal preparatlar allerjik veya kontakt mukozit -Eritema multiforme

Çeşitli / Diğer

-Endometriozis -Mavi nevüs -Benign fibroepitelyal polip -Skuamöz papillomatozis: Normal varyant -Vajinal taşlar -Vajinal gelişimsel anomalileri: -----Imperfore hymen (konusuna bakın) -----Vajinal septalar

Tedavi

Genel Önlemler

Ağrı kontrolü için, tahriş: ---Gevşek, herhangi bir iç çamaşırı nonconstricting giyim ---Varsa, birincil koşul Kontrol

Özel Terapi Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler

-Yağlar: -----Astroglide, KY Jelly

-Vajinal nemlendiriciler: -----Replens

İlaç (İlaçlar)

-Enfeksiyon: -----Kandidiyazis (Vajinit bakınız: vulvovajinal kandidiyazis): ----------Topikal antimikotikleri ----------Oral Flukonazol

-----HSV (Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (CYBH): Herpes Simpleks Virüs): ----------Asiklovir ----------Valacyclovir ----------Famvir

-----Sifiliz: ----------Penisilin G

-Immünolojik kabarma ve ülseratif lezyon: -----Sistemik kortikosteroidler -----Dapson -----Topikal veya sistemik kortikosteroidler

-Atrofi: -----Östrojen: topikal, başka hiçbir menopoz semptomları, kremler kullanarak, tablet, yüzük

Cerrahi

-Basit eksizyon: -----Vajinal polipler, semptomatik veya büyütme

-Geniş lokal eksizyon: -----Melanom

-Eksizyon ve / veya onarım -----Imperfore kızlık zarı -----Septa -----Vajinal çoğaltılması

Sevk için Sorunlar

-Malignite

-Vajinal atrofi östrojen bağımlı malignite öyküsü olan

-Lezyon yeri veya boyutunu ileri cerrahi beceri gerektirir

-Tedaviye yanıt vermeyen

-Hastalık aşinalık eksikliği

-Ilişkili hastalık comanagement gerektirir: -----Crohn hastalığı -----Immünolojik bozukluğu -----Kronik ağrı ile ilişkili Durum -----Ürolojik yapıları çoğaltılması veya anomali içerir.

Prognoz

-Malignite: -----Tip-, sahne ve sınıf-bağımlı

-İmmünolojik -----Kronik, tekrarlayan Tabii eğilimli

-Atrofi: -----Mükemmel, tedavi edilirse önemli yapısal değişiklikler ve darlıklar gelişir önce

Hasta Takip

-Kibirli, vajinal adenozis: -----Kolposkopi -----Pap

-Kabarma, erozif hastalıklar: -----Sık sık vajinal muayene, kortikosteroid uygulama gücü ve frekans titrasyonu

-Atrofi: -----Sıkça kadar normal estrogenization restore edilmiş, daha sonra yılda bir kez veya yılda iki kez

Klinik İnciler

• birkaç farklı boyutları spekülümleriyle var: ------ Uzun (bazen "büyük" olarak adlandırılır) Grave ------ Orta Grave ------ Pederson ------ Uzun Pederson ------ Huffman (dar, bazen olarak adlandırılan "bakire")

• Anterior "polip" üretral divertikül olabilir: ------ Çıkarmadan önce divertikül değerlendirin

• vajina Submüköz lezyonlar mezenkimal kökenli yumuşak doku tümörleri temsil edebilir ve bu nedenle görüntüleme çalışmaları, büyüklüğü ve kenar boşlukları değerlendirmek isteyebilir.

Kısaltmalar

• Kadın Hastalıkları ve Jinekologlar ACOG-Amerikan Koleji • HPV-Human papillomavirus • HSV-Herpes simpleks virüsü • POP-PROGESTİN-sadece doğum kontrol hapı • RPR-Rapid plazma Reagin (frengi) • STD / STI-Cinsel yolla bulaşan hastalık / enfeksiyon • VaIN Vajinal intraepitelyal neoplazi

Hasta Eğitim

• Kadın Hastalıkları ve Jinekologlar Amerikan Koleji (ACOG) broşür: ------ Vajinit ------ Menopoz semptomları ------ Herpes enfeksiyonu ------ HPV enfeksiyonu

• Kuzey Amerika Menopoz Derneği: www.menopause.org: ------ Vajinal atrofi

• Ulusal vulvodini Derneği: www.nva.org: ------ Vulvodini ve kronik ağrı

Önleme

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar: • Cinsel partnerları sınırlandırarak • İlk cinsel ilişkiyi geciktirerek • Prezervatiflerle önlenebilir.

Vulvar İntraepitelyal Neoplazi


VIN, oryantasyon bozukluğu altta yatan dermise uzantısı olmadan bazal membran ile sınırlıdır skuamöz epitel hücrelerinin histolojik olarak karakterize bir lezyondur.

Bu epitel oryantasyon bozukluğu, bazal hücrelerin terminal farklılaşmış yüzeysel hücre tabakası kopyalayan geçiş normal hücre olgunlaşma eksikliği gösterir.

1986 yılında ISSVD, vulvar intraepitelyal anormallikleri terminoloji basitleştirilmiş ve tek bir vadede kabul etti: VIN.

VIN, her zamanki tip HPV enfeksiyonları, sigara ve immünosupresyon en yakından ilgili.

VIN, farklı tip, yaşlı kadınlarda oluşur ve liken skleroz ve vulvar epitelyal hiperplazi ile ilgili.

VIN Her iki form onkojenik potansiyele sahiptir.

VIN, farklı tip, en sık vulvar SCC bitişik bulunan ve büyük oranda HPV enfeksiyonları ile ilgisi yoktur.

Vulvar kanserlerin yaklaşık 2 / 3 önce HPV enfeksiyonları izlenebilir bir bağ var.

Olmayan HPV ile ilgili durumlarda, kronik inflamasyon süreci, bozulmuş bağışıklık, liken skleroz, ya da epitelyal hiperplazi SCC sonuçlanır.

Yaşa Bağlı faktörler

VIN, her zamanki tipi, 20-50 yaş arası genç kadınlarda oluşur ve yüksek oranda HPV enfeksiyonları ile ilişkilidir.

VIN, farklı tip, 40-70 yaş, yaşlı kadınlarda görülür ve nadiren HPV enfeksiyonları kanıt ile ilişkilidir.

Evreleme

Tarihsel olarak, VIN hafif şiddetli intraepitelyal neoplazi 1-3 derecelendirildi.

2004 yılında, ISSVD sınıflandırma sistemi güncelleme:

Olağan tipi (1 VIN warty tipi, VIN 2 basaloid tipi, VIN 3 karışık tip)

Farklılaştırılmış tipi

Risk Faktörleri

Birincil:

HPV

Liken skleroz

Vulvar epitelyal hiperplazi

İkincil:

Sigara içme

İmmunosupresyon

Patofizyoloji

VIN gelişimi adımlı ve multifaktöryel.

Olağan tipi:

Yüksek risk alt tipleri HPV enfeksiyonları

Kalıcılık enfeksiyon (immünosupresyon)

Skuamöz hücrelerin viral aracılı ölümsüzleşme (tütün kullanımını artırmak)

Farklılaştırılmış tipi:

Liken skleroz ve vulvar epitelyal hiperplazi

Kronik cilt tahrişi ve inflamasyon

Bozulmuş bağışıklık

İlişkili Koşullar

HPV enfeksiyonları

Liken skleroz

Vulvar epitelyal hiperplazi

Tanı

Belirti ve Semptomlar

Geçmiş

VIN ile kadınlar asemptomatik olabilir veya vulvar kaşıntı yanma şikayetleri, veya tahriş ile ortaya çıkabilir.

Fizik Muayene

Uyarmak

Doktor dikkatli bir semptom kompleksinin ne olursa olsun jinekolojik değerlendirme için başvuran tüm kadınlarda dış genital incelemek şarttır:

Bu sınav, mons anteriorda uyluk bilateral kırışıklıklar vulva muayenesi, hymenal halka, dahili ve posteriora perianal bölge gerekir.

Semptomatik hastalar, kronik irritasyon tam site işaret sorulmalıdır.

VIN minimal eritem gündeme nodüller koyu kahverengi arasında değişen görünüş olarak son derece değişkendir.

Renk, yüzey kontur ya da kalınlık anormallikleri sergileyen vulvar deri üzerinde herhangi bir lezyon, bir yandan objektif veya Kolposkop sınav büyütülmüş hak ediyor.

Büyütülmüş sınavı (ayrık vs. Multifokalite) lezyon (lar) focality, yüzey kontur (düz, sigil, erozif), ve renk tanımlamak için kullanılmaktadır.

Vulvar deri için% 3-5 asetik asit uygulanması lezyon marjları belirlemenize yardımcı olabilir. Aceto-beyaz değişiklikler, hasta yaşı, lezyon tipi ve lokal inflamasyonu derecesi bağlı olarak vulva dokuların oldukça değişken.

Uyarmak

Kontur anomalileri ve / veya değişen renk değişikliği kırmızı, beyaz, gri veya koyu kahverengi / siyah sergileyen herhangi bir vulvar lezyon biyopsi alınmalıdır.

Herhangi bir lezyon ülsere veya tahrişlerinde biyopsi alınmalıdır.

Vulvar lezyon not ise, vulvar deri, vajina ve serviks bütünlüğü tam bir sınav multisentrik hastalık ekarte etmek için gereklidir.

Testler

Biyopsiler sonra yapılan instilasyon% 1 küçük hacimli bir şırınga ve ince çaplı iğne kullanılarak Lidokain.

Lezyon hedef ve kesilirken 2-4 mm punch biyopsi aleti kullanılır.

Lezyon ince makas veya bistüri ile kaldırılır.

Durumlarda punch biyopsi, lezyon büyüklüğü nedeniyle yetersiz kabul edildi, daha sonra bir eksizyonel biyopsi yapılmalıdır.

Biyopsi materyali gibi formalin gibi bir fiksatif çözüm içine konmalıdır.

Kanama, yerel basınç ve gümüş nitrat uygulaması ile tedavi edilebilir.Nadiren gerekli dikilmesi.

Hasta, bir ılık su oturma banyosu teklif kullanmanız gereken hızlı iyileşmesini teşvik etmek için 1 hafta.

Laboratuar

Biyopsi materyalinin dikkatli histopatolojik değerlendirme gereklidir.

Jinekolojik patolog biyopsi materyali gözden güvenilir bir tanı tanıyor.

Ayırıcı Tanı

VIN ile kadınlarda ayırıcı tanısında enfeksiyon ve neoplastik süreçleri içerir.

Enfeksiyon

Kandidiazis (kronik)

HSV

HPV

Frengi

Immünolojik

Immün sistemi baskılanmış kadın VIN yanı vulvar kanser ve vulvar enfeksiyonları gibi yüksek risk altındadır:

HIV virüsü taşıyan kadınlar

Tıbbi bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar:

Steroid transplant

Tümör / Malignite

İnvaziv vulvar kanseri, fizik muayene VIN ayırt edilebilir:

SCC

Melanom

Tedavi

Genel Önlemler

Yüksek dereceli VIN tedavi geniş lokal eksizyon veya ablasyon dikkatli uzun dönem takip takip oluşur.

VIN, her zamanki tip Genç kadınlarda, vulvar bozulma ve yara izi sınırlamak için bir çaba temkinli eksizyonu yarar.

Böylece vulvar bozulma, kronik ağrı, disparoni, ve öz-imajı bozulmuş neden, fazla deri çıkarmadan önlemek için çok dikkatli olun.

Birden fazla tekrar eksizyon zaman içinde gerekli olabilir.

Her türlü çaba, özellikle yüksek dereceli ve farklılaştırılmış lezyonlar, negatif marjları elde etmek için yapılmalıdır.

Tekrarlayan vulvar belirti veya lezyon olan her hasta, dikkatli bir sınav ve tekrar biyopsi hak ediyor.

Yok tek başına iyileştirici bir tedavi yöntemi olduğu gösterilmiştir.

VIN en uygun tedavi seçimi, lezyon, lezyon focality, hastanın yaşı ve vulvar deri bozulma olası olumsuz etkileri şiddeti dikkate alır.

VIN lazer ablasyon basit eksizyon daha fazla yara izi ile ilişkili olduğu gösterilmiştir.

İlaç (İlaçlar)

Α-interferon enjeksiyonları, imiquimod ve yerel 5-FU uygulamaları da dahil olmak üzere daha muhafazakar tıbbi tedaviler değerlendirildi.

Ne yazık ki tarih, bu tedavi yöntemlerinin hiçbiri lokal eksizyon / ablasyon kür oranları eşit veya daha fazla olduğu gösterilmiştir.

Cerrahi

Soğuk bıçakla eksizyon, lazer eksizyon, lazer ablasyon

Sevk için Sorunlar

Tekrarlayan veya persistan VIN Kadınlar özel sevk yararlı olabilir:

Jinekolojik onkolog

Plastik cerrah

Prognoz

Nüks oranları genç kadınlarda HPV ile ilgili hastalıkların (20-35%) ile en yüksek.

VIN I-II, her zamanki türü için en yüksek nüks oranları.

Hasta Takip

Eksizyonel veya ablasyon tedavisi sonrasında, hastanın 1 yıl süreyle 3-4 ay aralıklarla büyütme kullanarak vulvar sınavları olmalıdır. Tekrarlayan herhangi bir anormallik biyopsi ve gerekirse eksize edilmelidir.

% 3-5 asetik asit uygulaması ile Kolposkop kullanımı diğer vulvar anormallikler VIN ayırt kolaylaştırabilir.

Eş anlamlıları

• Vulvar Karsinoma in-situ

• vulvar displazi

Kısaltmalar

• 5-FU-5-Fluorourasil

• HPV-Human papillomavirus

• HSV-Herpes simpleks virüsü

• vulvovajinal Hastalığı Çalışma ISSD-International Society

• SCC-skuamöz hücreli karsinom

• STD-Cinsel yolla bulaşan bir hastalık

• VIN-Vulvar intraepitelyal neoplazi

Hasta Eğitim

• VIN ile Kadın nüks olasılığını ve takip uyanık ihtiyacı ile ilgili danışmanlık olmalıdır.

• VIN ile Kadın intraepitelyal neoplazi ve vulvar kanser arasındaki ilişkiyi anlamak gerekir.

• hastalarda bu bozukluğun (HPV) başlatan cinsel yolla bulaşan maruz kalmaktan kaçınmak için cesaretlendirin.

• kadınların sigara ilişkili riskleri hakkında öğretin.

• Kadınlar, vulvar deri kendini sınav öğretti ve herhangi bir lezyon tespit edilirse yardım aramaya teşvik edilmelidir.
Vulva Kanseri


4. en sık görülen jinekolojik kanser

Kadın genital sistem malignitelerin% 5

Alt tipi (çoğu en az bir ortak):

Skuamöz hücreli (% 90):

Antre ve labia meydana

Yaşlı kadınlarda, vulvar distrofiler ile ilişkili keratinize tip

Genç kadınlar Sigilli, Bowenoid tip HPV 6,18 ve 33 ile ilişkili bulundu.

Yerel yıkıcı ama genellikle Verrüköz karsinom nadiren metastaz:

Cauliflowerlike görünüm

Melanom (% 5):

En sık kadın> 65

De novo veya mevcut nevüs içinde gelişebilir

Genellikle klitoris ve labia minör doğan

Genellikle güneşe maruz kalma nedeniyle değil

Bazal hücreli karsinom (% 2):

En sık kadın> 65

Genellikle lokal yıkıcı ancak nadiren metastaz

İnci merkezi ülserasyon ile haddelenmiş kenarları ile lezyon

Eşlik eden malignite için tam bir fizik muayene

Meme disi Paget hastalığı (<% 1):

> 65

Multifokal intraepitelyal neoplazi

Kaşıntı en yaygın belirtisidir.

Eczematoid; iyi sınırlı, küçük, soluk adaları ile noktalı hafifçe yükseltilmiş kenarlar, kırmızı arka plan,

Vulva, mons, perine / perianal alan, veya uyluk oluşabilir

, Meme malignite eşlik değerlendirin, serviks, over, üretra, rektum (% 20-30)

Bartholin bezi karsinom (<% 2):

Vulva adenokarsinomu nadir, ancak en sık nedenidir

Medyan yaş 57

Bartholin bezi kaynaklanan Kanser adenokarsinomların, skuamöz karsinomlarda, adenoskuamöz, transizyonel hücreli, ya da adenoid kistik karsinomlar olabilir

En sık labia majörün içine sağlam ve derin infiltre

Kadın> 40 bartolin bezinin herhangi bir genişleme gerekli Biyopsi

Sarkomu (% 1-2):

Leyomiyosarkom en yaygın

Labia majörün ağrılı kitleler büyütme

Diğer histolojik alt malign schwannomlar, neurofibrosarcomas, liposarkomlar, rhabdomyosarcomas, angiosarkomlar, epiteloid sarkomlar ve fibrosarkom

Nadir vulvar maligniteler:

Endodermal sinüs tümörleri

Merkel hücreli karsinom

Lenfoma

Dermatofibrosarkoma protuberans

Yaşa Bağlı faktörler

Yaşlı hastalar: öncül distrofik lezyonların tümör (en sık görülen tipidir) bitişik liken skleroz da dahil olmak üzere yüksek insidansı.

Premenopozal hastalar, genellikle sigara ve HPV İle İlgili warty VIN önceden var olan

Sahneleme

Cerrahi:

T = Tümör:

≤ T1: Tümör 2 cm.

Tümör> 2 cm, T2:

T3: dahil Alt üretra veya vajina

T4: dahil Rektum, mesane veya üst üretra

N = Düğümler:

N0: negatif Düğüm

N1: Tek taraflı pozitif düğüm

N2: İkili olumlu düğümleri

M = Metastaz:

M0: Hayır metastatik hastalık

M1: Pozitif pelvik düğümleri, uzak metastaz

FIGO:

Evre 0: İntraepitelyal karsinom (in-situ)

Evre I (T1, N0, M0): Lezyonlar vulva ve / veya perinede sınırlı boyutu ≤ 2 cm.Nodal metastaz yok:

IA: Stromal invazyon <1 mm.

IB: Stromal invazyon> 1 mm

2. Aşama (T2, N0, M0): Lezyonlar> vulva ve / veya perinede sınırlı boyutu 2 cm. Nodal metastaz yok

3. Aşama (T1-3, N1, M0 T3, N0-1, M0): alt üretra, vajina, anüs, ya da tek taraflı bölgesel lenf nodu metastazı ya yayılması ile herhangi bir boyut Tümör

Sahne 4A (T1-3, N2, M0): üst ya da üretra, rektum veya mesane mukoza, pelvis kemikleri, ya da ikili, bölgesel lenf nodu metastazı işgalci herhangi bir boyut Tümör

Sahne 4B (herhangi bir T, herhangi bir N, herhangi bir M): Tümör herhangi bir boyut, pelvik düğümleri de dahil olmak üzere uzak lenf nodu metastazı olan

Epidemioloji

Postmenopozal kadınlarda> 65 ağırlıklı hastalığı, tanı ortanca yaşı düşerken,

100.000 kadın başına 1.5 vakalarının yıllık insidansı

Genç kadınlar VIN insidansı artış:

VIN de artışa rağmen erken teşhis vulvar kanser insidansı sabit kalmıştır, büyük olasılıkla ikincil

ABD'de yılda 880 ölüm ile 3490 yeni vaka

Risk Faktörleri

Sigara içme

HPV

Vulvar distrofi (liken skleroz)

Vulvar veya servikal intraepitelyal neoplazi

Serviks kanseri öyküsü

İmmün Yetmezlik sendromlar

Genetik

Vulvar melanoma ailevi melanoma bağlantılı olmuştur onkogenler / tümör baskılayıcı genler hatalarına ikincil olabilir

Patofizyoloji

Vulvar kanseri, 3 yolla yayılabilir:

Hematolojik: Kanser, kemik, akciğer, karaciğer gibi uzak bölgelerde ortaya çıkacak

Lenfatik: Bölgesel düğümleri

Doğrudan: Kime anüs, üretra, vajina

Tanı

Belirti ve Semptomlar

Tarih

<% 1 kadın semptomatik

Vulvar topak veya kitle

Kaşıntı Vulvar

Vulvar akıntı ya da kanama

Dizüri

Sistemlerin gözden geçirilmesi

Belirtiler uzak kemik metastazı, karaciğer, akciğerler, ya da uzak lenf düğümlerine oluştu varsa mevcut olabilir.

Fizik Muayene

Tek taraflı vulva, labia majörün plak, ülser, veya kitle kaldırdı. Mayıs, etli, nodüler veya warty

Labia minör, mons, klitoris ve daha az sıklıkla yer perine

+ / - Kasık lenfadenopati

Olguların% 10 menşeini belirlemek çok geniş

Pelvik muayene, rektal muayene içermelidir

Testler

Bronkoskopik:

Biyopsi merkezi ve temsili lezyon alanları

Biyopsinin altta yatan bağ dokusu ve çevresindeki cilt içermelidir.

Pap smear + / - serviksin kolposkopi, vajina ve vulva

+ / - Sistoskopi, sigmoidoskopi, ilerlemiş hastalığın herhangi bir endişe

Laboratuvar

(Kemik, karaciğer, vb.) Uzak metastaz değerlendirmek için uygun olabilir

Görüntüleme

CXR akciğer metastazı değerlendirmek için

BT göğüs / karın / pelvis, intratorasik, intra-abdominal veya lenfatik metastaz değerlendirmek için

P.215

Ayırıcı Tanı

Epidermal inklüzyon kisti

Lentigo

Bartholin bezi bozuklukları

Akrokordon

Seboreik keratoz

Hidradenoma

Liken skleroatrofik

Condyloma aküminata

Frengi

Lymphogranuloma venorum

Granüloma ingüinale

Tedavi

Cerrahi

Hasta, histolojik tipi, hastalığın evresi ve bireyselleştirilmiş olmalıdır.Remisyon elde etmek için en muhafazakar bir yaklaşım uygundur.

Skuamöz hücreli karsinom vulvar:

Evre 1A (<1 mm stromal invazyon):

Lenf nodu diseksiyonu olmadan Radikal lokal eksizyon (kasık lenf nodu metastazı nadirdir).

Minimum 1 cm net marjı (ideal olarak 2 cm)

Evre IB (> 1 mm stromal invazyon):

Lateralize lezyonlar için radikal geniş lokal eksizyon ve ipsilateral inguinofemoral lenf nodu diseksiyonu (yüzeysel ve derin)

Merkezi lezyonlar için ikili lenf nodu diseksiyonu.

Risk kasık nodu metastazı% 8

Minimum 1 cm net marjı (ideal olarak 2 cm)

Evre II:

Modifiye radikal vulvectomy ve inguinofemoral lenfadenektomi

Tek taraflı lenfadenektomi lezyon tek taraflı ise

İkili lenfadenektomi lezyon ikili ya da merkezi durumunda.

Minimum 1 cm net marjı (ideal olarak 2 cm)

Yüksek riskli primer lezyonlar, 1-2 lenf nodu pozitif ve belli marjlar olan hastalarda adjuvan radyasyon tedavisi düşünün

Evre III:

Preoperatif radyasyon tedavisi: tümör boyutu, daha geniş cerrahi rezeksiyon için izin azaltabilir.

Kemoradyoterapi: Araştırmalar şimdiye kadar 5-FU ve radyasyon tedavisi ile birlikte sisplatin için umut verici olduğu gösterilmiştir. RKÇ bugüne kadar ele alınmamıştır.

Neoadjuvan kemoterapi: Böylece kemoradyoterapi çok daha düşük. Gerekli diğer çalışmalar.

Radikal vulvectomy ve ekzenterasyon: Yüksek marazi prosedürü. Diğer seçeneklerin başarısız olduğunuz durumlar için saklıdır.

Vulvar melanoma:

Geniş lokal eksizyon veya radikal vulvectomy gerekirse

Kalın <1 mm: 1 cm'lik cilt marjları

1-4 cm kalınlığında: 2 cm boşluk

Derinliği en az 1 cm ve altındaki kas fasya genişletmek gerekir.

Bazal hücreli karsinom:

Lenf nodu diseksiyonu olmadan Radikal lokal eksizyon. Nadiren metastaz.

Meme disi Paget hastalığı:

Geniş lokal eksizyon veya vulvectomy

Moh mikrografik cerrahisi (sistematik eksizyonu, mikroskobik kontrollü)

Radio-/chemoradiotherapy, Rolü tanımlanmamış

Bartholin bezi karsinomu:

Geleneksel olarak radikal vulvectomy ve iki taraflı kasık diseksiyonu.

Son hemivulvectomy veya radikal lokal eksizyon ile iyi sonuçlar.

Ameliyat sonrası ışınlama lokal nüks azalır.

Sarkomlar:

Geniş lokal eksizyon

Kemoterapi rabdomyosarkom cerrahi ile takip

İzleyen

Eğilim

Sevk için Sorunlar

Ortalama gecikme tanı için belirtilerin başlangıcından 1 yıl yaklaşır.

İstemi tanı küratif cerrahi sağlar.

Başarılı tedavi genellikle multimodalite tedavisi gerektirdiğinden, jinekolojik onkologlar, vulvar kanseri olan kadınların bakım doğrudan uygundur.

Prognoz

Prognostik faktörler:

Sahne

Tümör boyutu

Invazyon derinliği

Nodal tutulum

Ileri yaş

Evresine göre sağkalım:

Evre I:% 90

Evre II:% 85

Evre III:% 70

Evre IV A:% 25

Evre IV B:% 5

Hasta İzleme

Uzun süreli takip tanı% 10 yaklaşımlar> 5 yıl sonra nüks gerekli.

Cerrahi sonrası en az 2 yıldır kasık düğümleri palpasyon yanı sıra vulva görsel muayene ile yılda iki kez rutin jinekolojik sınavları

Perineal nüks kasık nüks tedavisi daha zor ise, yaklaşık% 75 oranında yeniden eksizyon ile tedavi edilebilir.

Kaynakça

Al-Ghamdi A, ve ark. Genç kadınlarda Vulvar skuamöz hücreli karsinom: 21 olguda klinikopatolojik bir çalışma. Gynecol Oncol. 2002; 84 (1) :94-101.

Berek, J ve ark. Pratik Jinekolojik Onkoloji. Philadelphia: Lipincott Williams & Wilkins, 2005.

Homesley HD, ve ark. Radyasyon terapisi karşı pozitif kasık düğümlerle vulva kanseri için pelvik düğüm rezeksiyonu. Obstet Gynecol. 1986; 68 (6) :733-740.

Cemal A, ve ark. Kanser istatistikleri, 2007. CA Cancer J Clin. 2007; 57 (1) :43-66.

Evre I vulvar ve evre I serviks kanseri evrelemesinde Değişiklikler. FIGO Jinekolojik Onkoloji Komitesi Raporu. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Federasyonu. Int J Jinekoloji Obstetrik. 1995; 50:215.

Çeşitli

Eş anlamlısı (s)

Bowen hastalığı

Kısaltmalar

• FIGO, Uluslararası Jinekoloji Federasyonu ve Obstetrik

• HPV-Human papillomavirus

• RKÇ Randomize kontrollü çalışma

• STI-Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon

• VIN-Vulvar intraepitelyal neoplazi

Kodları

ICD9-CM

Belirtilmemiş vulva 184,4 habis uru

Hasta Öğretim

Önleme

• yeni başlangıçlı vulvar pruritus veya kitle olan kadınlar tıbbi yardım almalısınız.

• Kapat dikkat vulva görselleştirme ve yeni başlangıçlı vulvar pruritus veya kitle ile herhangi bir kadın için gerekli biyopsiler dahil

• yakın takip olanlar VIN

• Yakın zamanda dörtlü HPV aşısı servikal kanser, servikal displazileri, vulvar ya da vajinal kanser ve genital siğilleri önlemek için 9-26 yaşındakiler için gösterilir.

• cinsel aktivite Yoksunluk HPV de dahil olmak üzere cinsel yolla bulaşan hastalıklar önlemek için en etkili yoludur.

• lateks prezervatif kullanımı HPV satın alma olasılığını azaltır.
Fallop tüpü kanseri


Tanım

Nadir primer karsinom

İkincil karsinom: yumurtalık, endometrium, gastrointestinal sistem, veya meme Metastatik hastalığı

Yaşa Bağlı faktörler

Ortalama tanı yaşı 55-60 yıldır.

Sahneleme

Cerrahi evreleme:

Evre 0: Karsinoma in situ

Evre I: Borular sadece

1A: 1 tüp

1B: Her iki tüpler

1C: Tubal seroza, malign asit veya pelvik yıkama

Evre II: Pelvik metastaz

2A: Rahim ve yumurtalıklar

2B: Diğer pelvik dokularda

2C: Pelvik metastaz artı malign asit veya pelvik yıkama

Evre III: Karın metastaz ve / veya pozitif lenf düğümleri:

3A: Mikroskobik karın tohumlama

3B: Karın tohumlama <2 cm

3C: Karın tohumlama> 2 cm ve / veya lenf nodu pozitif

Evre IV: Uzak metastazı, veya malign plevral efüzyon veya karaciğer parankim tutulumu

Epidemioloji

Primer karsinom (kadın genital sistem habis uru% 0.2-0.5) çok nadirdir.

ABD Tahmini yıllık insidansı 3.6 / 1,000,000 kadın.

Tubal metastaz diğer kanser daha sık görülür.

Fallop tüpü kanseri vakalarının% 10-25 ikili.

Zamanda tanı, evre dağılımı:

% 37 evre I

Evre II% 20

Evre III% 31

Evre IV% 10

Risk Faktörleri

BRCA 1 veya 2 germline mutasyonlar, genel nüfusa göre 120 kat artmış risk taşırlar.

Klamidya enfeksiyonu ya da pelvik inflamatuar hastalık, ya da kısırlık, veya sterilizasyon Belirsiz ilişki

Genetik

BRCA 1 mutasyonu kadınlarda tespit edilen yüksek oranda primer fallop tüpü kanseri tanısı

Primer fallop tüpü kanseri tanısı ise, BRCA test / genetik danışma önerilmelidir.

Patofizyoloji

Histolojik türleri şunlardır:

Papiller seröz adenokarsinom (en sık)

Endometrioid

Berrak hücreli

Adenoskuamöz

Skuamöz hücreli karsinom

Sarkom

Koryokarsinom

Malign teratom

İlişkili Koşullar

Meme, kolon, endometrium, over kanseri

Tanı

Belirti ve Semptomlar

Klasik üçlü:

Hidrops olgu tubal profluens (aralıklı serosanguinous vajinal akıntı)

Kolik veya donuk tubal distansiyon ikincil pelvik ağrı:

Pelvik kitle

Abdominal rahatsızlık / basınç / şişkinlik

Dispepsi, erken doyma

Leukorrhea sonra negatif bir endometrial biyopsi (açık vajinal akıntı) ve vajinal kanama

Anormal servikal sitoloji negatif bir kolposkopi ve biyopsi ile

Idrar sıklığı ve / veya üriner sistem enfeksiyonları, mesane tam boşaltamama hissi negatif tetkikleri ile aciliyet

Tarih

Komple jinekolojik, ağrı, aile öyküsü

Jinekolojik geçmişi / prosedürleri:

STD geçmişi

PID

Menopoz

Cinsel aktivite: Ortakların sayısı, yerel östrojen, disparoni kullanımı

İnsan papillom virüsü enfeksiyonu servikal displazi veya Tarihçesi

Son pap smear sonucu

Ağrı geçmişi:

Başlangıcı, kalite, sıklığı, süresi, ağrı şiddeti (0-10 kullanımı Ağrı Skalası)

Ağrı kesici ilaç OTC de dahil olmak üzere, alındığı yer: Adı, dozu, sıklığı, etkinlik

Kronik pelvik ağrı Herhangi bir geçmişi

Geçmiş tıbbi geçmişi:

Hastaneye yatışlar

Ameliyatları

Kronik tıbbi durumlar

Kişisel meme kanseri öyküsü

Aile öyküsü:

Meme kanseri

Yumurtalık kanseri

Rahim kanseri

Etkilenen yakınlarının Derecesi

Tanı yaşı akrabalarında

Sistemlerin gözden geçirilmesi

GI ve GU sistemleri için özel bir dikkat

Kilo kaybı veya kilo alımı

Gece terlemeleri

Normal giyim bel çizgisi Değişim (asit)

Fizik Muayene

Genel:

Görünüm

VS

BMI

BP

Karın sınav:

Kitleler

Asit: Shifting donukluk, sıvı dalgası

Hepatomegali

Hassasiyet, rebound, koruma

Pelvik sınavı:

Spekulum serviks, açık ya da serosanguineous herhangi bir akıntı gözlemlemek için sınav

Rahim büyüklüğü, şekil, konum, hareketlilik ve hassasiyet değerlendirmek için bimanuel sınav

Adneksiyel kitle, hassasiyet, hareketlilik değerlendirmek için bimanuel sınav

Rektum veya cul-de-sac herhangi bir kitle değerlendirmek için rektovajinal sınav

Testler

Labs

CA 125:

Genellikle fallop tüpü kanseri hastalarında yüksek

CA tek başına 125 tanı değildir

Preoperatif CA-125 prognostik değeri vardır

Hastalığın seyri, tedaviye yanıt takip için seri olarak kullanılabilir, ve nüks gözetimi

Semptomları endike ise idrar analizi

Rahim kanseri teşhis testi

Vajinal ıslak montaj, STD testi endikasyon varsa

Görüntüleme

Renkli Doppler ile TVU:

Pelvik kitle

Kistik vs katı

Basit vs karmaşık

Septalar ya da implantlar

Doppler akım ya da

Asit

BT / MR:

Zayıf tanısal değeri

Metastaz, lenf nodu tutulumu, cerrahi planlama, ve nüks gözetim değerlendirmek için kullanılır.

PET: metastaz değerlendirin

Ayırıcı Tanı

Enfeksiyon

Tubo-ovaryan kompleksi / abse

Hidrosalpinks

PID

Pelvik tüberküloz

İYE

P.101

Tümör / Malignite

Rahim, yumurtalık ya da periton neoplazm

Metastatik meme kanseri veya gastrointestinal neoplazm

Rahim ağzı kanseri

Çeşitli / Diğer

Endometrioma

Yumurtalık kistleri

Paratubal kistler

Myom rahim

Tedavi

Genel Önlemler

Cerrahi kesin tanı için doku elde etmek için gereklidir.

Tedavi kılavuzları epitelyal over kanseri için benzer.

Muhtemelen ilk kemoterapi takiben cerrahi, ve radyoterapi tedavi Mainstay.

Özel Terapi

Adjuvan radyoterapi:

Belirlenen standartlar teslimat, radyasyon alanında ve dozaj modu yok

Tüm karın radyoterapi metastaz desen, karnın üst kısmında yer verilen gerekli olabilir.

İlaç (İlaçlar)

Adjuvan kemoterapi:

Hastalığının nadir ikincil prospektif RKÇ veri yok

İleri evre kanser:

Şu tavsiye karboplatin ve paklitaksel ile kombine kemoterapi.

Erken evre kanser:

Kemoterapinin rolü net değildir.

Cerrahi

Optimal tümörün küçülmesi, hayatta kalma oranını artırmak için anahtar.

Keşif laparotomi

Total abdominal histerektomi ve bilateral salpingo-ooferektomi

Retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu

Omentektomi

Pelvik yıkama

Tümör küçülmesi

İzleyen

Eğilim

Sevk için Sorunlar

Fallop tüpü kanseri tanısı olan bir hastanın jinekolojik onkolog ile takip edilmelidir.

Prognoz

Evresi en önemli prognostik faktördür.

Genel prognoz, yumurtalık kanseri, tanı zamanda daha olumlu bir evre dağılımı muhtemelen ikincil daha iyidir.

5-yıllık sağkalım:

Evre I:% 95

Evre II:% 75

Evre III:% 69

Evre IV:% 45

Hasta İzleme

Nüks gözetim Rehberi, yumurtalık kanseri olanlar benzer.

1. yıl sonra yıllık gözetim ziyaretleri ve fizik muayene her 3 ayda bir, 2. yıl sonra her 4 ay sonra, 3. 5. yıl için 6 ayda bir,.

1.-3 yıl için Yıllık CXR

CA-125 1.-2. yıl için 3 ayda bir, sonra 3-5'inci yıl boyunca her 6 ayda bir

BT / MR / PET olarak gösterilir

Yaş hastalarda> 50 yıl için yıllık mamografi

Kolonoskopi her 10 yılda bir yaş> 50

HPV  Aşısı  (Rahim Ağzı Kanseri Aşısı)


 Hakkındaki  Genel Bilgiler

   ABD Hastalıkları Önleme Merkezi’ne bağlı “Aşı Uygulamaları Danışma Komitesi”, MSD’nin  HPV Aşısı’nın 11–26 yaş arasındaki bayanlar üzerinde, bu virüsün neden olduğu rahim ağzı kanserini, düşük dereceli lezyonları ve genital siğilleri önlemek amacıyla kullanılmasını oybirliğiyle tavsiye ettiğini açıkladı.  ABD Aşı Uygulamaları Danışma Komitesi, HPV aşısının “Çocuklar için Aşılar” programına eklenmesi yönünde oy kullandı. Böylece, ABD’deki milyonlarca çocuğun aşıya sorunsuz erişimi sağlanmış olacak. Komite, aşının 11–12 yaşlarındaki kız çocukları ile daha önce aşılanmamış olan 13–26 yaş arasındaki kadınlara yapılmasını önerdi. Komite ayrıca hekimlerinin uygun görmesi halinde aşının, 9–10 yaşındaki kızlara da uygulanabileceğini açıkladı. Aşı Uygulamaları Danışma Komitesi, aşılanma öncesinde Pap ve HPV taramasına gerek olmadığını bildirdi.   Kadınların şu anda ya da daha önce anormal bir Pap testi sonucu, pozitif HPV testi sonucu ya da genital siğilleri olup olmadığına bakılmaksızın aşının kullanabileceğini belirtti. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 9–26 yaş grubundaki kızlarda ve kadınlarda kullanılması planlanan ve ABD’de HPV tip 16 ve 18 ile ilişkili rahim ağzı kanserinin önlenmesine yönelik tek aşı olan MSD’nin yeni rahim ağzı kanser aşısına 8 Haziran 2006 tarihinde onay vermişti. Aşı, kullanıma hazır, üç doz, kas içine uygulanıyor. FDA, MSD’nin aşısının HPV tip 6 ve 11’in neden olduğu genital siğillerin ve düşük dereceli servikal lezyonların önlenmesi amacıyla kullanılmasını da onayladı. 

Gardasil Kullanımına Ait Kısa Bilgiler;

GARDASİL 0.5 mL IM Enjeksiyon için Süspansiyon içeren Kullanıma Hazır Enjektör [Quadrivalent Human Papillomavirüs (Tip 6, 11, 16, 18) Rekombinant Aşı] 1 doz (0.5 mL)'sinde;HPV Tip 6 L1 Proteini 20 mikrogram HPV Tip 11 L1 Proteini 40 mikrogram HPV Tip 16 L1 Proteini 40 mikrogram HPV Tip 18 L1 Proteini 20 mikrogram Human Papillomavirüs = HPV Virüs benzeri partikül formundaki L1 proteini rekombinant DNA teknolojisi ile Saccharomyces cerevisiae (CANADE 3C-5 (1895 suşu)) hücrelerinde üretilmiştir. Amorf alüminyum hidroksifosfat sülfat adjuvanından adsorbe olur (225 µg Al)

FARMASÖTİK FORMU

Kullanıma Hazır Enjektörde Enjeksiyon için Süspansiyon GARDASİL çalkalanmadan önce beyaz partiküller içeren berrak bir sıvıdır.  Sert bir çalkalamadan sonra beyaz, bulanık bir sıvı halini alır.

KLİNİK ÖZELLİKLER

Terapötik Endikasyonlar

GARDASİL aşının hedeflediği 9-26 yaşları arasındaki kız ve kadınlarda Human Papillomavirüs (HPV) 6, 11, 16 ve 18 tiplerinin neden olduğu hastalıkların önlenmesinde endikedir. GARDASİL, HPV 16 ve 18’in neden olduğu aşağıdaki durumların önlenmesinde endikedir:

• Servikal kanser

• Servikal adenokarsinoma in situ (AIS)

• Servikal intraepitelyal neoplazi (CIN) evre 2 ve evre 3

• Vulvar intraepitelyal neoplazi (VIN) evre 2 ve evre 3

• Vajinal intraepitelyal neoplazi (VaIN) evre 2 ve evre 3

GARDASİL, HPV 6, 11, 16 ve 18’in neden olduğu aşağıdaki durumların önlenmesinde endikedir:

• Servikal intraepitelyal neoplazi (CIN) evre 1

• Genital siğiller (kondiloma akuminata)

• HPV enfeksiyonu

Pozoloji ve Uygulama Şekli

GARDASİL  9-26 yaşları arasındaki kız ve kadınlar için önerilmektedir.

Dozaj

GARDASİLaşağıdaki takvime göre 0.5 mL’lik 3 ayrı doz şeklinde intramüsküler olarak uygulanmalıdır:

Birinci doz: Belirlenen tarihte

İkinci doz: Birinci dozdan 2 ay sonra

Üçüncü doz: Birinci dozdan 6 ay sonra

Kişilerin 0, 2 ve 6. aydaki aşılama takvimine bağlı kalmaları önerilir. Ancak klinik çalışmalarda etkinlik 1 yıllık dönemde 3 dozun tümünü almış bireylerde gösterilmiştir. Alternatif aşılama takvimi gerekirse, ikinci doz birinci dozdan en az 1 ay sonra, üçüncü doz ise ikinci dozdan en az 3 ay sonra uygulanmalıdır.

Uygulama Şekli

GARDASİL üst kolun deltoid bölgesine veya uyluğun üst yan tarafına intramüsküler olarak uygulanmalıdır. GARDASİL intravasküler yolla enjekte edilmemelidir. Subkutan ve intradermal uygulama yolları ile çalışma yapılmadığından önerilmemektedir. Önceden doldurulmuş enjektör tek kullanım içindir ve birden fazla kişide kullanılmamalıdır. Aşı tedarik edildiği şekliyle kullanılmalıdır; seyreltme veya hazırlama gerekmez. Aşının önerilen tam dozu kullanılmalıdır. Kullanımdan önce iyice çalkalayınız. Uygulamadan hemen önce sertçe çalkalama aşı süspansiyonunu korumak için gereklidir. Sertçe çalkalandıktan sonra GARDASİL beyaz, bulanık bir sıvı halini alır. Parenteral ilaç ürünleri uygulamadan önce partiküllü madde ve renk değişikliği açısından gözle kontrol edilmelidir. Partiküller varsa veya renk değişikliği gözlenirse ürünü atınız.

Özel Popülasyonlara İlişkin Ek Bilgiler

GARDASİL in güvenilirlik, immünojenite ve etkinliği HIV enfeksiyonlu bireylerde kapsamlı biçimde incelenmemiştir.

Böbrek ve Karaciğer Yetmezliği

GARDASİL ’in böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenilirlik  etkinliği incelenmemiştir.

Pediyatrik (çocuk) Popülasyon

GARDASİL ’in 9 yaşın altındaki çocuklardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Yaşlılarda Kullanım

GARDASİL’in 26 yaşın üzerindeki erişkinlerdeki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Kontrendikasyonlar

Aşının etkin maddelerine veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık. GARDASİL in bir dozunu aldıktan sonra aşırı duyarlılık semptomları gösteren bireylere diğer GARDASİL dozları verilmemelidir. Şiddetli akut bir ateşli hastalık geçiren kişilerde GARDASİL uygulaması ertelenmelidir. Ancak hafif bir üst solunum yolu enfeksiyonu veya düşük dereceli ateş gibi hafif bir enfeksiyon varlığı bağışıklama için kontrendikasyon oluşturmaz.

Özel Kullanım Uyarıları ve Önlemleri

  Tüm enjektabl aşılarda olduğu gibi, aşının uygulanmasından sonra ortaya çıkabilen nadir anaflaksi reaksiyonları için uygun tıbbi tedavi her zaman hazır bulundurulmalıdır. Tüm aşılarda olduğu gibi, GARDASİL ile aşılama; aşılanan kişilerin tümünde koruma sağlamayabilir Ayrıca, GARDASİL sadece HPV tip 6, 11, 16 ve 18’den kaynaklanan hastalıklara karşı koruma sağlar. Dolayısıyla, cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı uygun önlemlerin alınmasına devam edilmelidir.

GARDASİL’in terapötik etkisi gösterilmemiştir. Bu nedenle aşı servikal kanser, serviks, vulva ve vajinadaki yüksek evreli displastik lezyonlar veya genital lezyonların  tedavisi için endike değildir. Ayrıca HPV’ye bağlı diğer bilinen lezyonların ilerlemesini önleme etkisi yoktur. Aşılama rutin servikal taramanın yerini tutmaz. Hiçbir aşı %100 etkin olmadığından ve GARDASİL aşıda bulunmayan HPV tiplerine veya mevcut HPV enfeksiyonlarına karşı koruma sağlamayacağından, rutin servikal tarama kritik önem taşır ve yerel önerilere uyulmalıdır.İmmün yanıtı bozulmuş kişilerde GARDASİL kullanımına ilişkin veri yoktur. Güçlü bir immün supresif tedavi kullanımı, genetik bir defekt, nsan mmün Yetmezlik Virüs (HIV) enfeksiyonu veya diğer nedenlerle immün yanıtı bozulmuş kişiler aşıya yanıt vermeyebilir. Trombositopeni veya pıhtılaşma bozukluğu olan kişilerde intramüsküler uygulamadan sonra kanama olabileceğinden bu kişilere aşı dikkatle uygulanmalıdır. Korunma süresi güncel olarak bilinmemektedir. Üç dozlu serinin tamamlanmasından 4.5  yıl sonra kalıcı koruyucu etkinlik gözlenmiştir. Daha uzun süreli izleme çalışmaları devam etmektedir

Diğer Tıbbi Ürünler ile Etkileşim ve Diğer Etkileşim Şekilleri Diğer Aşılar ile Birlikte Kullanım Klinik çalışmaların sonuçları GARDASİL’in hepatit B  aşısı (rekombinant) ile eş zamanlı olarak (ayrı enjeksiyon bölgesinde) uygulanabildiğini göstermektedir.

Diğer  ilaçlar ile Birlikte Kullanım

Klinik çalışmalarda bireylerin %11.9, %9.5, %6.9 ve %4.3’ü sırasıyla analjezikler, anti- inflamatuvar ilaçlar, antibiyotikler ve vitamin preparatları kullanmışlardır. Aşının etkinliği, immünojenitesi ve güvenilirliği bu ilaçların kullanımından etkilenmemiştir.

Hormonal Kontraseptifler ile Birlikte Kullanım

Klinik çalışmalarda GARDASİL uygulanan kadınların (16- 26 yaş arası) %57.5’i Hormonal kontraseptifler kullanmıştır. Hormonal kontraseptiflerin kullanımı GARDASİL’e karşı immün yanıtları etkilememiştir.

Steroidler ile Birlikte Kullanım

Klinik çalışmalarda bireylerin %1.7 (n = 158), %0.6 (n = 56) ve %1.0’ı (n = 89) GARDASİL dozunun uygulanmasına yakın bir zamanda sırasıyla inhale, topikal ve parenteral immünosupresanlar kullanmıştır. Bu ilaçlar GARDASİL’e karşı immün  yanıtları etkilememiştir. Klinik çalışmalarda çok az olgu steroid almış ve immünosupresyon miktarının düşük olduğu kabul edilmiştir.

Sistemik immün Supresif laçlar ile Birlikte Kullanım

Güçlü immünosupresanların GARDASİL ile birlikte kullanımına ilişkin hiçbir veri yoktur. mmünosupresif ajanlar (kortikosteroidler, antimetabolitler, alkilleyici ajanlar, sitotoksik ajanların sistemik dozları) ile tedavi edilen bireyler aktif bağışıklamaya optimal yanıt vermeyebilir

Gebelik ve Laktasyon Genel tavsiye

GARDASİL 'in gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. GARDASİL 'in gebelik sırasında kullanımına ilişkin veriler yeterince güvenilir değildir. Bu nedenle GARDASİL 'in gebelik sırasında kullanımı önerilmemektedir. Aşılama gebeliğin tamamlanmasından sonraki döneme ertelenmelidir.

Gebelik Dönemi

Gebe kadınlarda aşıyı inceleyen spesifik çalışmalar yapılmamıştır. Ancak ruhsatlandırma öncesi klinik geliştirme programında 2,266 kadın (aşı = 1,115, plasebo = 1,151) en az 1 gebelik bildirilmiştir. stenmeyen bir sonuçla ilişkili gebeliklerin oranı GARDASİL alan kadınlarda ve plasebo alan kadınlarda genel olarak benzerdi. Aşılamayı takiben 30 gün içinde başlamış gebeliklerde GARDASİL alan grupta 5 konjenital anomali olgusu gözlenirken, plasebo alan grupta hiçbir olgu gözlenmemiştir. Buna karşılık, aşılamadan 30 gün sonra başlamış gebeliklerde GARDASİL alan grupta 10 konjenital anomali olgusu, plasebo alan grupta ise 16 konjenital anomali olgusu  gözlenmiştir. Gözlenen anomalilerin tipleri 16-26 yaş arası kadınların gebeliklerinde genel olarak gözlenen tipler ile uyumluydu. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / embriyonel / fötal gelişim / doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu  göstermemektedir

Laktasyon Dönemi

GARDASİL emzirme döneminde kullanılabilir. Klinik çalışmaların aşılama döneminde toplam 995 emziren kadına GARDASİL veya plasebo uygulanmıştır. Annede ve emzirilen bebekteki istenmeyen reaksiyon oranları aşı ve plasebo gruplarında benzerdi. Ayrıca aşı immünojenitesi, aşının uygulandığı dönemde emziren veya emzirmeyen kadınlarda benzer bulunmuştur.

Araç ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler

GARDASİL’in araç veya makine kullanma becerisini etkilediğini gösteren hiçbir veri yoktur.

İstenmeyen Etkiler

Beş klinik çalışmada (4 plasebo-kontrollü) gönüllülere çalışmaya giriş gününde ve daha sonra yaklaşık 2. ve 6.aylarda GARDASİL veya plasebo uygulanmıştır. Birkaç gönüllü (%0.2) istenmeyen reaksiyonlar nedeniyle çalışmadan ayrılmıştır. Güvenilirlik tüm çalışma popülasyonunda (4 çalışma) veya çalışma popülasyonunun önceden tanımlanmış bir alt grubunda (1 çalışma) GARDASİL veya plasebonun her enjeksiyonundan sonraki 14 günde aşılama bildirim kartıyla (ABK) gerçekleştirilen takiple değerlendirilmiştir. ABK destekli takip ile izlenen gönüllüler GARDASİL alan 6,160 gönüllü (çalışmaya giriş sırasında 9-26 yaş arası 5,088 genç kızlar/kadınlar ve 9- 15 yaş arası 1,072 erkek) ve plasebo alan 4,064 gönüllüyü içermektedir. Aşağıdaki aşıya bağlı istenmeyen reaksiyonlar GARDASİL alan kişilerde en az %1 sıklıkla ve plasebo alanlara göre daha yüksek sıklıkla gözlenmiştir. Bunlar aşağıdaki sınıflama kullanılarak sıklık gruplarına ayrılmıştır: [Çok Yaygın (≥1/10); Yaygın (≥1/100, <1/10); Yaygın Olmayan (≥1/1,000, <1/100);Seyrek (≥1/10,000, <1/1,000); Çok Seyrek (<1/10,000), izole bildirimler dahil]

Genel hastalıklar ve uygulama yerindeki rahatsızlıklar:

Çok yaygın: pireksi. Çok yaygın: Enjeksiyon bölgesinde: eritem, ağrı, şişlik. Yaygın: Enjeksiyon bölgesinde: kanama, kaşıntı. Ayrıca, çalışma araştırmacısı tarafından aşıya veya plaseboya bağlı olduğuna karar verilen istenmeyen reaksiyonlar klinik çalışmalarda %1’den daha az sıklıkla gözlenmiştir:

Solunum, torasik ve mediyastinal hastalıklar:

Çok seyrek: bronkospazm.

Deri ve deri altı hastalıklar:

Seyrek: ürtiker. GARDASİL grubunda 7 ürtiker olgusu (%0.06) ve adjuvan içeren plasebo grubunda 17 olgu (%0.18) gözlenmiştir. Klinik çalışmalarda Güvenilirlik Popülasyonunda yer alan kişiler 4 yıla kadar takip döneminde ortaya çıkan herhangi yeni tıbbi durumları bildirmişlerdir. GARDASİL alan 11,813 kişide ve plasebo alan 9,701 kişide 8 non-spesifik artrit olgusu bildirilmiştir; bunlardan 6’sı GARDASİL grubunda, 2’si ise plasebo grubunda yer almaktadır.

Doz Aşımı ve Tedavisi

Önerilenden daha yüksek GARDASİL dozlarının uygulandığına ilişkin bildirimler.Vardır. Genel olarak doz aşımıyla bildirilen istenmeyen olay profili, GARDASİL’in önerilen  tekli dozlarıyla benzerdir.

Rahim kanseri aşısı nedir kimlere uygulanır HPV Aşısı

 Kadınlarda rahim ağzı, erkeklerde de penis kanserine neden olabilen HPV (Human Papilloma Virüsü) rahim ağzı kanseri tanısı konan kadınların % 95’inde saptanmaktadır. Rahim ağzı kanseri, tüm dünyada kadınlarda görülen kanserler arasında, meme kanserinden sonra ikinci sırada yer almaktadır.

Rahim ağzı kanseri riskleri nedir?

Rahim ağzı kanseri risk faktörleri  arasında; birden fazla kişiyle seksüel ilişki de bulunmak, erken yaşta cinsel ilişkide bulunmak, daha önce bulaşıcı cinsel hastalıklar geçirmiş olmak,  sigara içmek ve en önemlisi HPV virüsü taşımak yer almaktadır.

HPV (Human Papilloma Virus) genital bölgede ve mukozalarda infeksiyon yapan ve siğil şeklinde kitlelerin oluşumuna neden olan bir virüstür. Günümüzde, HPV bu kanserin gelişiminde mutlak gerekli olan bir faktördür. Bu virüsün her türü kanserojen değildir. Kadınların bir kısmı virüsü vücutlarına girdikten sonra  kendi bağışıklık sistemleriyle yenebilmektedirler. Ancak yaklaşık 60 türü bulunan HPV' nin birkaç türü  kanser gelişimi için risk oluşturmaktadır .Yapılacak  smear testi ile erken aşamada  HPV yakalanırsa tedavisi son derece kolaydır ve bu tedavi hayat kurtarmaktadır.

HPV, rahim ağzı kanseri aşısı nedir? Kimlere ve nasıl uygulanacaktır?

Human Papilloma Virüs (HPV) türüne karşı aşı çalışmaları 1990'larda başladı ve  2007 yılı itibarıyle ABD de ve ülkemizde satışa sunuldu. Değişik aşı türleri vardır ve bunların bir kısmı  halen  geliştirme aşamasındadır. Piyasaya sunulan aşı (Gardasil ) koruyucu amaçlı bir preparattır. Ülkemizde de piyasaya sunulan aşının özellikle 12 -15 yaşından itibaren  hem erkek hem kız çocuklarına yapılması planlanmaktadır (erkek çocuklarına uygulanması tartışmalıdır) ve yılda 3 doz şeklinde yapılacaktır. Bu şekilde ömür boyu % 90 oranında koruyuculuk sağlaması beklenmektedir .Bu şekilde rahim ağzı kanserine yakalanma oranının  % 60 azalması öngörülmektedir. HPV aşısı  toplam 4 tip HPV ye etkili (Tip 16,18,6,11 ) olmasına rağmen , özellikle rahim  ağzı kanserlerinin % 50 nedeni olan HPV tip 16’a karşı önemli bir koruma ve rahim ağzı kanseriyle savaşta büyük bir ilerleme sağlayacaktır.

Halen HPV taşıyıcısı olan veya genital siğili (kondilom) olan kadınlara aşının  etkisi olacak mı?

Aşı koruyucu amaçlı olduğu için vücutta bulunan HPV tipi üzerine ve bunun meydana getirebileceği klinik değişiklikler ve riskler üzerine bir etkisi olmayacaktır. Maalesef şu anda geliştirilen aşıların , HPV taşıyan kadınlara taşıdığı  HPV tipi için herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Taşıyıcı kişilerde taşıdıkları HPV tipi dışında( ki buna hiç bir etkisi olmaz, aşı sadece koruyucu etki yapar) sadece ilerideki bir zamanda alınacak koruyuculuk kapsamı dahilindeki diğer tip HPV ler için koruma sağlayabilecektir. Yeni aşı tipleri için de çalışmalar devam etmektedir.

Ülkemizde Aşı İle İlgili Son Gelişmeler Nelerdir?

Amerikan Merck firmasınca geliştirilen ve "Gardasil "( veya "Gardacil" )adı verilen aşı, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nce (FDA) 8 Haziran 2006’da onaylanarak "zorunlu Aşı" kapsamına alındı. Türkiye’de, bu aşamada sosyal güvenlik kapsamına alınmadığından bedeli karşılanmayan aşı özellikle 9-26 yaş grubundaki kadınlara öneriliyor. Kadından cinsel ilişkiyle erkeğe geçen HPV’ye karşı geliştirilen aşıyı isteyen erkeklerin de korunma amacıyla yaptırabileceği belirtiliyor. Ergenlik çağına yaklaşırken, birey henüz aktif cinselliğe başlamadan önerilen aşının üç aşamada birer doz olmak üzere 1 yıl içinde yapılması öneriliyor. Tek doz fiyatı başlangıçta belirlenen fiyatı uyarınca 254 YTL olacak aşının, bir kişiye salt aşı maliyeti 762 YTL olacak. Aşı, cinsel temasla geçen HPV’nin 6, 11, 16 ve 18 tiplerine ve bu virüsün neden olduğu siğillere karşı koruma sağlıyor. Sonuç olarak Merck firması (MSD) tarafından geliştirilen "Gardasil" quadrivalan  Tip 16,18,6,11 benzeri tiplere etkili ) bir aşı olup HPV tip 16,18,6,11’e benzer partikülleri içerir ve serviks kanserleri ile prekanseröz lezyonları (kanser öncüsü lezyonların) haricinde dış genital bölgede bulunan siğilleri (condyloma accumulata) de önleyicidir.

Geliştirilmiş Başka Bir Aşı Var Mı?

Merck firması tarafından geliştirilen  quadritravalan (Tip 16,18,6,11 benzeri) aşı yanında, ( Gardacil)  GlaxoSmithKline (GSK) firması tarafından geliştirilen bivalan (Tip 16,18) aşının ( Cervarix  )çalışmaları tamamlanmıştır. Bu iki aşı ile ilgili  çalışmalardaki ortak sonuçları; HPV aşılarının kişiler tarafından kolay tolere edilebildiği, yüksek oranda bağışıklanmanın sağlanabildiği, dirençli HPV enfeksiyonu ve HPV enfeksiyonları ile ilişkili klinik hastalığın azaltılmasında etkili oldukları ve bivalan aşı ile oluşan antikor titresinin daha uzun süreli olduğudur. GlaxoSmithKline (GSK) firması tarafından üretilen "Cervarix"  ise bivalan bir aşıdır ve HPV tip 16 ile 18’e benzer partikülleri içerir.  Özellikle servikal kanser ve prekanserleri önlemeye yöneliktir.  Oluşan antikor tiresi uzun süre yüksek seviyelerde kalıcıdır. Aşının uzun süre kalıcı olabilmesi için bir kez yapıldıktan 1 ve 6 ay sonra tekrarlanması gereklidir. Bivalan aşılar ile serviks kanserlerinin %70 ile %95‘ini  engelleyebileceği  düşünülmektedir. Sadece iki tipe  (Tip 16,18) etkili bu aşını ülkemizde satışı ve satış planı şu anda yoktur geliştirme aşamasındadır.

HPV Aşıları İle İlgili Merak Edilenler?

Aşı 3 doz şeklinde yapılacaktır, 3 doz bittikten sonra ne kadar bağışıklık sağlayacağı tam bilinmemesine rağmen 5 yıl sonra tekrarlanması gerekebileceği iddia edilmektedir.

Aşı sonrası hassas kişilerde önemsiz alerjik reaksiyonlar yapabileceği belirtilmektedir.

İdeal yapılma dönemi 9-12 yaş arası olup en geç  26 yaşında yapılması önerilmektedir.Adölasan dönemi aşı için en uygun yaş aralığıdır.

İlk planda sadece kız çocuklara yapılması planlanmakta erkeklere uygulaması tartışmalıdır.

Öncelikle HIV taşıyıcıları, immün sistemi baskılayan tedavi alanlar, kortizon kullananlar, bağışıklık sistemini zayıflatan hastalığı olanlar, veya HPV açısından riskli gruptakiler (örneğin çok partnerliler  ) aşılanmalıdırlar

Hamilelerde yapılması tavsiye edilmemektedir, doğum sonrası emzirme döneminde yapılabilinir,

Aşılama dozları bittikten sonra serviks kanseri riski tamamen bitmez, bu nedenle serviksin taranmasına smear ve gerektiğinde kolposkopi ile  devam edilmelidir. Rutin doktorun önerisine göre 6 ayda veya yılda bir smear takibi aşı sonrası da gerekmektedir..

En çok merak edilen ise HPV taşıyıcısı olanlar, lezyonu bulunanlar ve  aktif genital siğili olanlara yapılıp yapılamayacağı konusunda. Aşı koruyucu olduğu için zaten alınmış bir tipe ( örneğin 16’ ya) karşı hiçbir faydası olmaz ve kişilerin birden fazla virüs tipini aynı anda bulundurmaları çok çok nadir bir ihtimaldir. HPV ve kondilomu olanlara aşı yapıldığında sadece kendisinde olmayan diğer tiplere karşı ( ileriki bir zamanda bu tipleri alabileceği farz edildiği durumlarda, multipartner yaşayanlarda belki..) faydası olabileceği iddia edilmektedir ve bu da tartışmalı kesin olmayan bir durumdur. Bu sebeple aşı önleyici olduğu için şu anda kesin bilinen virüsü almamış kişilerde etkili olabileceği yönündedir.

Yeni HPV aşıları ile ilgili yeni çalışmalar devam etmekte olup önümüzdeki yıllarda daha da geliştirilmiş aşıların piyasaya sunulabileceği bilinmektedir.

ABD Hastalıkları Önleme Merkezi Danışma Kurulunun HPV  Aşısı  Hakkındaki Kararı Nedir?(Kaynak Merck Sharp & Dohme)

ABD Hastalıkları Önleme Merkezi’ne bağlı “Aşı Uygulamaları Danışma Komitesi”, MSD’nin  HPV Aşısı’nın 11–26 yaş arasındaki bayanlar üzerinde, bu virüsün neden olduğu rahim ağzı kanserini, düşük dereceli lezyonları ve genital siğilleri önlemek amacıyla kullanılmasını oybirliğiyle tavsiye ettiğini açıkladı. ABD Aşı Uygulamaları Danışma Komitesi, HPV aşısının “Çocuklar için Aşılar” programına eklenmesi yönünde oy kullandı. Böylece, ABD’deki milyonlarca çocuğun aşıya sorunsuz erişimi sağlanmış olacak. Komite, aşının 11–12 yaşlarındaki kız çocukları ile daha önce aşılanmamış olan 13–26 yaş arasındaki kadınlara yapılmasını önerdi. Komite ayrıca hekimlerinin uygun görmesi halinde aşının, 9–10 yaşındaki kızlara da uygulanabileceğini açıkladı. Aşı Uygulamaları Danışma Komitesi, aşılanma öncesinde Pap ve HPV taramasına gerek olmadığını bildirdi.  Kadınların şu anda ya da daha önce anormal bir Pap testi sonucu, pozitif HPV testi sonucu ya da genital siğilleri olup olmadığına bakılmaksızın aşının kullanabileceğini belirtti. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 9–26 yaş grubundaki kızlarda ve kadınlarda kullanılması planlanan ve ABD’de HPV tip 16 ve 18 ile ilişkili rahim ağzı kanserinin önlenmesine yönelik tek aşı olan MSD’nin yeni rahim ağzı kanser aşısına 8 Haziran 2006 tarihinde onay vermişti. Aşı, kullanıma hazır, üç doz, kas içine uygulanıyor. FDA, MSD’nin aşısının HPV tip 6 ve 11’in neden olduğu genital siğillerin ve düşük dereceli servikal lezyonların önlenmesi amacıyla kullanılmasını da onayladı. 

Jinekolojik Kanserler


Sadece jinekolojik kanserler için değil aslında tüm kanserler için en önemli konu kanserin erken tanısıdır. Kanser hücreleri vücutta kontrolsüz çoğalan hücrelerdir ve her kanser için farklı hızda olmak üzere yayılma eğilimindedir. Kimi kanserler daha yavaş yayılır yani yavaş metastaz yapar, buna karşın kimi kanserler de agresif davranışlıdır yani çok hızlı yayılırlar. Kanser hakkında yeterince bilgisi olmayan ve adından ürken bir çokları da kanserin tedavi edilemez bir hastalık olduğunu düşünür. Bazı hızlı yayılan kanserler için bu inanç kısmen doğru olmakla birlikte aslında; KANSER TEDAVİ EDİLEBİLİR BİR HASTALIKTIR. Ancak, kanserin tedavi edilebilir olmasını sağlayan en önemli faktör kanserin erken tanınmasıdır. Vücuda yayılmış bir kanserin tedavi şansı çok düşük olmakla birlikte erken tanı konmuş yani henüz yayılma fırsatı bulmamış bir çok kanser için %90’lara varan oranlarda tedavi şansı vardır. Bu nedenle, diğer tüm kanserlerde olduğu gibi jinekolojik kanserler için de en önemli konu kanserden ne zaman şüpheleneceğimiz ve jinekolojik kanserlerin tedavi edilebilir evrede yakalayabilmek için, yani erken tanısı için, neler yapılması gerektiğidir. Rahim, rahim ağzı, yumurtalık ve dış genital organlarda görülen kanserler kadın kanserleri başlığı altında toplanmaktadır ve kadın sağlığını tehdit eden en önemli sorunlar olarak nitelendirilmektedir. Aslında meme kanseri de birçok ülkede kadın kanserleri arasında kabul edilmektedir. Unutulmamalıdır ki meme kanseri kadınlarda en sık rastlanan kanser türüdür ve kadın sağlığıyla uğraşan bir hekimin hastalarını meme kanserinden koruması da onun esas görevlerinden biridir.. Over (yumurtalık) kanseri hariç tüm jinekolojik kanserlerde biraz dikkat ile erken tanı şansı vardır. Jinekolojik kanserlerin en iyi yönü çoğunun dış ortama açık olması ve erken bulgu vermesidir. Sadece yumurtalık kanseri yumurtalıklar karın içersinde olan organlar olduklarından ilerlemiş evrelerde bulgu verirler. Rahim ağzı ve dış genital organ kanserleri ise düzenli dokror kontrolüne giden kadınlar için genellikle hayati tehlike taşımaktan uzaktır ve erken evrelerde tanınarak tedavileri gerçekleştirilir. Rahim ağzından alınan sürüntü örneğinin (vajinal smir-smear) incelenmesiyle rahim ve rahim ağzı kanserlerinin erkenden tanınması mümkündür. Smear bize , rahim ağzından veya vaginadan dökülen hücreler hakkında bilgi verir . Ancak rahim ağzının bütünü veya dokunun tamamı hakkında bilgi vermez . Eğer smearda çeşitli evrelerde prekanseröz (kanser öncesi evre) olabilecek hücrelerden şüphe edilirse , o zaman bu durumun gerçek niteliğini görebilmek için rahim ağzından ve kanalından örnek biyopsiler almak gerekir. Buradaki sorun biyopsilerin rastgele mi yoksa bilinçli bir şekilde mi alınması gerekliliğidir. Rastgele alınan bir biopside lezyonun bulunmadığı bir yerden parça alınması tanının atlanmasına ve geç kalınmasına neden olabilir. Bu amaçla geliştirilmiş bir takım aletler vardır . “KOLPOSKOPİ” dediğimiz bir çok mercekten oluşan bir cihazla (kolposkop) vaginayı veya rahim ağzını defalarca büyütülmüş şekilde görebiliriz ve lezyon (problem) olan yeri daha iyi tanımlayabiliriz . Kolposkopiyi kullanırken bazı kimyasal solusyonlardan ve bunların anormal hücrelerle verdikleri değişik reaksiyonlardan da yararlanırız . Böylelikle doğru yerden biopsi alma şansımız doğar. Doğru alanlardan alınan biopsilerle, smear sonucunda şüphe edilen lezyonlar kesinleştirilir ve yapılacak tedavi hakkında daha kesin kararlar verebiliriz. Elbette, kolposkopik inceleme ve biopsi işlemleri daha ileri eğitim ve tecrübe gerektirmektedir. Kolposkopik işlemler hastaya ağrı veren veya anestezi gerektiren işlemler değildir.

Unutulmamalıdır ki Jinekoloğunu düzenli olarak ziyaret eden ve gerekli tahllileri yaptıran kadınların kanserden korkmasına da gerek yoktur!

Rahim Kanseri


Rahim kanserine, rahimin iç yüzünü kaplayan dokuda yani endometriumda başladığı için endometriyal kanser de denir. Gelişmiş ülkelerde aslında kadınlarda görülen en sık jinekooljik kanser türüdür ve erken yakalandığında hemen her zaman tedavi edilebilir. Genellikle menopozdan sonra 50-70 yaşları arasında ortaya çıkar. Belirtiler ; Menopozdan sonra vajina kanaması; Menopozdan önce ağır kanamalı adetler veya iki adet arasında kanama; Vajinadan pembe, sulu bir akıntı.

Şişmanlık endometriyal kansere zemin hazırlar. Hatta tedaviyi de (ameliyat ve ışın tedavisi) zorlaştırır. Günümüzde, östrojen takviyesi yöntemi çok daha düşük dozda östrojeni, ayın belli bir kısmında projesteronla birlikte kullanarak uygulanmaktadır. Bu nedenle, uygun bir östrojen tedavisi görüyorsanız, bu sizin nüfusun geri kalan çoğunluğundan daha fazla kanser riskine sokmaz. Ancak menopoz belirtilerine karşı östrojen tek başına alınırsa kanamaya neden olabilir.

Rahim kanserine yakalanma ihtimali normalden daha yüksek olan kadınlar kimlerdir ?

Hiç doğum yapmamış olanlar, 52 yaşında hala adet görenler, kısırlık veya düzensiz adet problemleri olanlardır. Geçmişte doğum kontrol hapı kullanan kadınların endometriyal kanser olma ihtimalleri ise azalır.

Teşhis nasıl konur ?

Rahim kanseri erken safhalarda belirti göstermez. PAP smear testi, olayı vakaların yarısından daha azında yakalayabilir ve muayene sırasında da farkedilmez. İlk işaret sıklıkla beklenmeyen bir vajinal kanamadır.

Belirtiler varsa, doktor endometriyal biopsi yapar. Doktor muayenehanesinde genellikle anesteziye gerek olmaksızın, rahimin iç yüzeyinden, analiz edilmek üzere küçük bir parça alır. Rahim kanseri varsa, biopsi çoğunlukla bunu tespit eder. Daha kesin bir teşhis için tam bir kürtaj gereklidir. Doktor rahimin iç yüzeyini hafifçe kazıyarak analiz etmek üzere doku örnekleri alır. Bu işlem için genellikle herhangi bir şekilde anestezi gerekir ve bu genellikle hastanede, gece yatmadan, yapılır. Eğer kanser olduğu belirlenirse ve rahimden öteye yayıldığını düşündürecek bir neden yoksa, doktor birtakım testler yaparak başka tümörler olup olmadığını araştırır.

Genellikle yavaş ilerleyen ve teşhis edildiğinde hala yayılmamış olma ihtimali yüksek olan bir türdür. Bu da, yakalanan kadınların çoğunlukla tedavi edilebildiği anlamına gelir. Erken teşhis edildiğinde, en az 5 yıl kurtulma ihtimali % 88dir. Çevredeki dokulara yayıldığında bile bu oran % 75'dir. Nadiren tümörün hızla büyüyen öldürücü bir cins olması halinde, sonuç bu kadar iyi olmayabilir.

Tedavi * Ameliyat;

Doktorların çoğu histerektomi (rahmin alınması), tavsiye ederler. Tüplerin ve yumurtalıkların da alınması gerekir, çünkü kanserin bu organlara da yayılma eğilimi vardır.

* Radyasyon (ışın) tedavisi;

Kanser rahmin ötesine de yayılmışsa, ameliyattan sonra radyasyon tedavisi yapılmalıdır. Bazen ameliyat yerine radyasyon kullanıldığı da olur. Bu, genel anestezi altındayken vajina veya rahime bir alet veya radyum yerleştirilerek yapılan derin bir radyoterapidir. Radyum vücudun içinde birkaç gün kalır ve bu süre içinde hastanede yatılması gerekir. Bazen de birkaç yöntem bir arada kullanılır.

* İlaç tedavisi;

Eğer kanser vücudunuzun başka yerlerine metastaz yapmışsa (yayılmışsa), progesteron büyümeyi genellikle durdurur. Bu 2-3 yıl içindir, hatta bazen daha bile uzun olabilir. Başka antikanser ilaçlar da kullanılabilir.

Sağkalım

Evre 1 endometrium kanserinde 5 yıllık sağkalım oranları % 90 civarındadır. Bu oran Evre 2 olgularda bir miktar düşüşle %69-83 arasında bulunmuştur. Evre ilerledikçe sağkalım %40lar civarına iner. Nüks olursa bu ilk 2 yıl içinde en fazla oranda görülür. 5 yıldan sonra nüks son derece nadirdir.

Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri


Rahim ağzı, rahimin hazneye (vajinaya) uzanan küçük bölümüdür. Bu bölümden çıkan kanserler erkenden bulgu verebilirler ve yıllık jinekolojik kontrollerle erkenden tanınabilirler.. Rahim ağzı kanseri uzun yıllar Dünya'da en fazla görülen kadın genital sistem kanseri olmuştur. Ancak smear gibi tarama yöntemlerinin bu hastalıkta yaygın olarak kullanılmaya başlamasıyla hastalığın görülme sıklığı da oldukça azalmıştır. Rahim ağzı kanserinin cinsel yolla bulaşan bir hastalık gibi davrandığı düşünülmektedir. Buna sebep 1842 de bir araştırmacının rahibelerde bu hastalığın ortaya çıkmadığını gözlemlemesidir. 1953 yılında yapılan bir çalışmada hayat kadınlarında görülme sıklığının normal kişlere göre daha fazla olduğunun saptanması da bu fikri güçlendirmiştir. 20 ile 80 yaş arasında bütün kadınlarda görülebilir. Risk Faktörleri Ancak bu toplumlardan gelişmiş ükelere göç edenlerde hastalığın artış göstermesi çevresel faktörlerin de etkisini gündeme getirmektedir. Cinsel yaşamın 20 yaşından önce başlaması, 2 den fazla partner, düşük sosyoekonomik düzey, partnerin birden fazla kişi ile cinsel temasda bulunması, HSV ve HPV türü virüsler risk faktörlerini oluşturur. Sigara da önemli bir risk faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır. Fazla sayıda doğum yapmak ve erkeğin sünnetsiz olmasının da riski arttırdığı öne sürülmektedir. Ancak bu düşünceler popüleritesini kaybetmektedir. Günümüzde rahim ağzı (serviks) kanserinin % 90'ından fazlasının HPV (Human Papilloma Virus) ile oluştuğu bilinmektedir.

Belirtileri Erken dönemde (CIN aşamasında) yakalanmayan serviks kanseri ilerlemeye başlar ve klinik bulgu vererek karşımıza çıkar. En sık görülen yakınma anormal vajinal kanamalardır. Kanserli dokuda damarlanma arttığı için dokunma ile cinsel ilişki, muayene gibi durumlarda kanama başlar. Canlılığını kaybeden doku nedeni ile kötü kokulu pis bir akıntı ortaya çıkabilir. İlerlemiş vakalarda durdurulamayan kanamalar görülür. Hastalığın yayılımına bağlı olarak böbrek yetmezliği görülür ve bu en sık rastlanılan ölüm nedenidir. Klasik olarak ağrısız kanama ve et suyu kıvamında akıntı serviks kanserini düşündürmelidir.

Evreleme

Optimal bir tedavi için hastalığın evresinin tam ve doğru olarak saptanması gerekir. Bugün için kabul edilen evrelemede 5 kademe kullanılır. En erken evre Evre 0, en ileri evre de evre 4 dür. Burada uzak organlara metastaz (yayılım) bulunur. Her evre kendi içinde alt evrelere ayrılır (Evre 1a1, Evre 2a gibi). Evreleme klinik olarak, yani muayene, sistoskopi (mesanenin gözlenmesi), rektoskopi, ilaçlı böbrek filmi (IVP), radyografi ve bilgisayaralı tomografi sonuçlarının bir arada değerlendirilmesi ile yapılır. Ultrasonografinin evrelemedeki rolü sınırlıdır. Bazı yazarlara göre de uygun bir evreleme için cerrahi olarak hastayı değerlendirmek gerekir. Ancak bu fikrin taraftarı azdır.

Tedavi Tedavide prensip olarak Evre 2b ve üzerindeki hastalara ameliyat yapılmaması fikri hakimdir. Evrelere göre önerilen tedavi şekilleri şunlardır:

Evre 0 : Konizasyon veya basit histerektomi (rahim alınması) Evre 1a1 : Lenf ve damar yayılımı yoksa Konizasyon veya basit histerektomi Evre 1a2- Evre 2a : Geniş ve radikal histerektomi Evre 2b ve üstü : Radyoterapi

Günümüzde uygulanan radikal histerektomi oldukça büyük bir ameliyattır. Amaç kanseri sınırlarının ötesinde sağlam dokulardan da geçerek damarları ve lenf yolları ile birlikte çıkarmaktır. Eğer bunda başarılı olunamayacaksa radyoterapi uygulamak cerrahiden daha iyi sonuçlar verir. Bazı yazarlara göre de hastalığın evresi ne olursa olsun 50 yaşından büyük hastalar cerrahi yerine radyoterapi ile tedavi edilmelidirler, ancak bu fikrin savunucuları giderek azalmaktadır. Bu azalmanın nedeni anestezi alanındaki gelişmelerdir. Tedavide yaygın olarak kullanılan bir başka yöntem de cerrahiye ek olarak radyoterapi uygulamaktır. Radyoterapi serviks kanserinin her evresinde kullanılabilir. Burada amaç cerrahi ile ulaşılmayan kanserli hücrelerin tahrip edilmesidir. Son yıllarda serviks kanserinde kemoterapi de denenmektedir ancak yararı hala daha tartışmalıdır. Hastalığın gidişatı ve sağkalım Serviks kanserinde prognoz yani hastalığın gidişatı pekçok faktöre bağlıdır. Bunlar hastalığın evresi, lenf nodu tutulumu, tümörün büyüklüğü, damar tutulumu, hücre tipi, hücrenin DNA içeriği gibi faktörlerdir. Hastalığın evresine göre 5 yıllık sağkalım oranları şu şekildedir. Evre 1 : % 85 Evre 2 : % 66 Evre 3 : % 39 Evre 4 : % 11

Hastalığın takibi esnasında nüks ortaya çıkarsa prognoz çok kötüdür ve hastaların %80'i kaybedilir. Nüksler genelde ilk 2-3 yıl içinde görülür. 5 yıldan sonra oldukça nadirdir. Serviks kanseri öldürücü ve tedavisi güç bir hastalık olmasına rağmen düzenli kontroller sayesinde çok erken dönemde fark edilebilen ve kolaylıkla hatta çoğu zaman ameliyata bile gerek kalmadan tedavi edilebilen nadir kanserlerdendir. Jinekoloğunuzu hiçbir şikayetiniz olmasa da düzenli olarak her yıl ziyaret etmeyi ve smear testinizi yaptırmayı ihmal etmeyiniz!

Vulva-Vajina (Vajen) Kanseri


 Vulva, dış cinsel organlara verilen isimdir. Vajina kanserinden biraz daha sık olmakla birlikte yine de oldukça nadir görülen <B< />bir genital kanserdir. Kadın üreme organı kanserlerinin ancak yüzde birini teşkil eder.

Görülme yaşı 40-50 yaşlar ve 70 yaşlar olmak üzere 2 yaş grubunda daha sıktır. Genç yaşta görülenler rahim ağzı kanserine benzer şekilde HPV (Human Papilloma Virusu) ile ilişkilidir. İleri yaşta görülenler HPV ile bağlantılı değildir. Bu olgularda daha çok çevresel faktörlerin rolü olduğu düşünülmektedir. Vulva kanserinin en önemli belirtilerinden biri geçmeyen kaşıntıdır. Vulva cildinde eskisine nazaran sertleşme, kabarma şeklinde ortaya cilt değişiklikleri ortaya çıkar, çoğu kadın bu farklılığı hissedebilir. Tedaviye dirençli olan kaşıntı olgularında görünür bir problem olmasa da <B< />gereklidir. Bunun dışında vulvada renk değişiklikleri ve kızarıklık, ülser, kitle gibi çeşitli cilt lezyonları görülebilir. Kesin tanı biyopsi ile konulduğundan vulvada görülen tüm şüpheli durumlarda biyopsi almak tanı koydurucudur. Biyopsi alırken, gözle izlenmesi çok zor olan özellikle başlangıç aşamasındaki vulva kanserlerinin tanınması ve doğru yerden biyopsi alınmasını kolaylaştırmak amacı ile kolposkop denen bir alet de kullanılabilir. Kolposkop vulva bölgesini 10-40 defa büyüterek daha iyi bir inceleme olanağı sağlar. Vulva kanserlerinin büyük bir kısmı yassı hücreli kanser adı verilen tıpkı cilt kanserleri tipindedir. Yani cildi de döşeyen çok katlı dokunun kanserleridir. Bunun dışında özel kanser tiplerinden olan Paget hastalığı, bazal hücreli kanser, ve malign melanom da vulvada görülebilir. Olguların yarısında erken evrede tanı konabilir. Tedavi öncelikle cerrahidir. Genellikle vulvektomi (vulva derisinin çıkartılması)gereklidir. Tümörle birlikte çevre doku ve lenf bezleri çıkarılır. ; operatör tümörü, çevresindeki deriyi, belki de kasıktaki lenf bezlerini ve lenf -bezleriyle tümör arasındaki deriyi de çıkarır. Kanserin cinsi ve tümörün büyüklüğü ne kadar doku çıkarılması gerektiğini belirler.İleri evrelerde cerrahiye ek olarak radyoterapi de uygulanabilir. Erken evre yakalandığında tedavi şansı %90’ları bulabilir.Yumurtalık Kanseri


Kadın kanserleri arasında en çekinilen tür kanser yumurtalık kanseridir. Bunun sebebi ise yumurtalıkların karın içi organlar olmaları sebebiyle ilk safhalarında pek dikkati çekecek bulgu vermemeleri ve genellikle büyüdükleri zaman alt karın muayenesi sırasında fark edilmeleridir. İstatistiklere göre 70 kadından birinde yumurtalık kanseri görülmektedir.  Erken teşhis edilmezse, yumurtalık kanseri sonunda ağrılı ve büyük bir hale gelir ve tümörün salgıladığı sıvı karnın şişmesine ( buna asit sıvısı toplanması adı verilir) neden olabilir. Yüzde 70–80 vakada hastalık, bu ilerlemiş safhada teşhis edilir.

Belirtiler Başlangıçta genellikle hiçbir belirti yoktur; Karnında hafif rahatsızlık ve hafif hazımsızlık; şişkin karın ve karnın altında ağrı (hastalığın ilerlemiş safhasında) Yumurtalık kanseri genellikle menopozdan sonra gelişir. Ancak nadiren genç yaşlarda da görülebilir. Hiç hamile kalmamış veya hamile kalmak konusunda sorunları olmuş kadınların yumurtalık kanserine yakalanmaları olasılığı daha fazladır. Tersine, çok çocuğunuz olmuşsa veya doğum kontrol hapı kullanmışsanız bu olasılık daha azdır.

Yumurtalık kanseri olasılığını azalttığı düşünülen durumlar: Doğum kontrol ilaç kullanımı, Çocuk doğurma ve emzirme, Rahmin alınması, Tüplerin bağlanması, Koruyucu olarak yumurtalıkların alınması, Yağlı beslenmeden kaçınma, Ancak her durumda yıllık alt karın muayenesi çok önemlidir. Çünkü erken teşhis ve tedavi çok daha fazla iyileşme şansı sağlar.

Teşhis Alt karın muayenesinde ve jinekolojik muayenede yumurtalıklarda bir kitle fark edilirse, doktor birtakım testler ister. Karın içinin durumunu anlamak için ultrasonografi, kalın barsak, böbrekler ve üreterlerin (böbrekleri mesaneye bağlayan kanallar) röntgen filmleri, yumurtalıkların durumunu görebilmek için nadiren(doktorun karında bir kesik yapıp içeriye bir alet sokarak yaptığı) laparoskopi de gerekebilir. Doktor laparoskopi sırasında tümörden (habis - kötü huylu- olup olmadığını anlamanın tek yolu) küçük bir parça alabilir. Yumurtalık tümörlerinin dörtte üçü habis değildir. Laparoskopi hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen tıklayınız..

Akrabalarında yumurtalık kanseri olan ve yumurtalık kanseri olma riski yüksek olan kadınlarda, transvajinal ultrasonografi (vajina içine yerleştirilen küçük bir aletle yapılan ultrasonografi yöntemi) ve kan testleri ile taranabilir.  Transvajinal ultrasonografi, yumurtalıklardaki kitlesel oluşumları iyi ya da kötü huylu olarak tip tayini yapmaksızın görüntüler. Yumurtalık kistlerinin bazı özellikleri bu kistlerin daha kötü huylu tümörler olabileceğini düşündürebilir.

Yumurtalıktaki kistler hakkında daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız..  

Yumurtalık kanseri ile ilgili kan testleri arasında CA–125 düzey ölçümü bulunur. Yumurtalık kanseri olan kadınlarda bu proteinin kandaki düzeyi yükselir. Ancak enfeksiyon, endometriosis gibi bazı kanser olmayan yumurtalık hastalıklarında da CA–125’ in kanda yükselebileceği unutulmamalıdır. Ayrıca daha nadir bazı yumurtalık kanserlerinde CA–125 yükselmeyebilir. Bu test yüksek bulunduğunda, ileri tetkikler yapılarak (görüntüleme yöntemleri), karın boşluğu içinde sıvı (asit sıvısı) tespit edilirse bu sıvıdan örnek alınıp incelenerek veya doğrudan yumurtalıklardan parça örneği alınarak bir kanserin var olup olmadığı araştırılmalıdır. Gerekli görüldüğünde bilgisayarlı tomografi veya MR (magnetik rezonans) gibi yöntemlerle yumurtalıklar izlenir.

Bilgisayarlı Tomografi (BT): X ışınının insan vücudu etrafında dönerek çeşitli açılardan görüntüleme yapan bir görüntüleme yöntemidir. Alınan görüntüler daha sonra bir bilgisayar tarafından birleştirilerek vücudumuzun içinin detaylı bir görüntüsünü oluştururlar. Film çekilirken ayrıntılar, bir çeşit boya olarak düşünülebilecek bir kontrast madde kullanılarak daha detaylı olarak görüntülenir.

Manyetik rezonans görüntüleme (MRI): Manyetik alan ve bilgisayar kullanılarak vücudumuzun içinin detaylı resimlerini verir. Bu yöntemde x ışınları kullanılmaz.

Ultrasonografi:  Prob adı verilen bir aletten salınan ses dalgalarının yumurtalıklar veya diğer organlardan yankılanmaları ile elde edilen görüntülerin ekrana yansıtılması ile yapılmaktadır. Kitlesel oluşumların yapısının katı veya içi sıvı dolu kistik bir yapıda olup olmadığını ayırd eder. En sık kullanılan görüntüleme yöntemidir. 

Renkli doppler akımı: Bu yöntem yumurtalıkların damarlarla kanlanmasını gösterir. Yumurtalık kanserlerinde genellikle yumurtalıklara olan kan akımı artar ve doppler ölçümleri artmış olarak bulunur. Ancak yine bazı iyi huylu hastalıklarda da yumurtalıklardaki kan akımı artabilir. Kadınlarda kanda CA–125 testi ve transvajinal ultrasonografi yumurtalık kanserinin kesin teşhisi için tam olarak yeterli değildir. Kesin tanı için patolojik inceleme  gereklidir.

Tümör tipleri ve Tümörün davranışı Kanserler geliştikleri hücrelerin tipine göre adlandırılır, bu hücrelerin özelliklerine göre değişik davranış özellikleri gösterir ve tedavisi farklı olabilir. Bu açıdan bakıldığında yumurtalıklarda çok değişik özelliklere sahip hücre bulunmaktadır. Yaklaşık on çeşit yumurtalık kanseri tipi vardır. En sık görülenleri yumurtalığın yüzeyini örten dokudan kaynaklanan tümörlerdir. Bunların arkasından cinsiyet hücrelerinden gelişen tümörler gelir. Genel olarak yumurtalık kanserleri yüzeyel olarak yayılır. Karın içersinde bulunan yumurtalıklardan gelişen kanser dokusundan dökülen kanser hücreleri karın içersindeki diğer organların yüzeylerine tutunarak karın içersinde yayılır. Tüplere diğer yumurtalığa, barsak ve karın zarı yüzeyine, omentum dokusuna, karaciğer ve dalak yüzeyine ve diafragma altına kadar yayılabilir. Yumurtalık kanserinin kan yolu ile uzak organlara yayılması oldukça ileri evrelerde olmaktadır.

Tedavi

Ameliyat

Yumurtalık Kanserinin Cerrahi Tedavisi Batın orta hat kesi ile açılmalı ve batın yıkantı sıvısı veya varsa asit sıvısından örnek alınır. Kitle çıkartılarak mutlaka dondurarak-kesit yöntemi (frozen) ile patolojik olarak değerlendirilmelidir. Eğer malignite (kötü huylu olma) saptanırsa, hastanın yaşı, çocuk sahibi olup olmadığı göz önünde tutularak cerrahiye devam edilmelidir. Amaç geriye batın içinde hiç tümör bırakmadan cerrahi işlemin  yapılmasıdır. Geride kalan tümör dokusu, over kanseri olgularında, hastalığın prognozunu en olumsuz yönde etkileyen faktördür.

Eğer tümör tek overde (yumurtalıkda) sınırlı ise ve olgunun fertilitesinin (doğurganlığının) devam ettirilmesi isteniyorsa, rahim ve diğer yumrtalık korunarak, kitlenin olduğu taraftaki yumurtalığın çıkartılmasına ilaveten, omentektomi (karın zarı çıkarılması), karın içersindeki lenf bezlerinin çıkarılması (lenfadenektomi) işlemi ve varsa batın içindeki şüpheli alanlardan, yoksa rastgele peritoneal yüzeylerden çok sayıda biyopsiler yapılmalıdır.  Fertiliteyi koruyucu cerrahi evreleme sonrası evre 1a ve grade 1-2, olgularda yapılan cerrahi işlem yeterlidir ve  ameliyat sonrası kemoterapi yapılmasına gerek yoktur. Fertilitenin korunması istenmeyen olgularda histerektomi (rahim alınması) ve çift taraflı yumurtalıkların alınması, omentektomi ve lenfadenektomi yapılmalıdır.

Kemoterapi (ilaç tedavisi)

Hekim birçok ilacı (genellikle 3'lü kombine tedavi) bir arada kullanarak tedavi uygular. Kemoterapiden sonra genellikle kalan tümör dokusu küçülür. Ancak 12–18 ay sonra, eğer tam bir tedavi gerçekleşmemişse hastalık ilaçlara bir direnç geliştirdiği için yeniden büyümeye başlayabilir. Bu durumda ikinci kemoterapi uygulamasında başka bir ilaç bileşimi kullanılır.

Radyasyon

Ameliyatı genellikle kemoterapi izler. Doktor tümörün hepsini çıkaramamışsa, radyoterapi bunu küçülterek kemoterapiye daha fazla şans tanır.

Sağkalım

Yumurtalık kanseri erken teşhis edilirse 5 yıl sağ kalma şansı yüzde 60-80'dir. Bu kanser türü erken dönemde teşhis edilemediği için tamamıyla iyileşme oranı yüzde 30-40'dır. Her şeye karşın günümüzde geniş çaplı bir ameliyat ve kemoterapi ile ilerlemiş vakalarda da kadınlar çok daha uzun yaşayabilmektedirler.

Endometrial Hiperplazi Nedir ?


Endometrial hiperplazi adı verilen durum fazla östrojen (kadınlık hormonu) aktivitesine bağlı olarak endometriumu (rahim iç zarını) oluşturan hücrelerin normalden fazla büyüdüğü bir durumdur. Halk arasında rahim zarında kalınlaşma olarak da söylenir. Hiperplazi kelime anlamı olarak hücre sayısında artış demektir. Bunun nedeni genellikle progesteron hormonu ile karşılanmamış östrojen hormonu aktivitesidir. Bunun en önemli nedeni ise yumurtlamanın olmamasıdır. Yumurtlamanın olmamasının bilinen en tipik nedeni ise polikistik over  hastalığıdır. Ayrıca dolaşımdaki östrojenin fazla olduğu şişmanlık, karaciğer hastalığı, östrojen salgılayan tümörler gibi faktörlerin varlığında da endometrial hiperplazi daha sık görülür.

Belirtileri Nelerdir ?

Endometrial hiperplazi progesteron ile karşılanmamış östrojen uyarısının bir sonucu olduğundan bu endometrium kalınlaşır ve kolaylıkla dökülemez, yani hastada adet kanaması gecikir. Bu tür vakalarda en sık görülen bulgu uzun süreli adet gecikmesini takip eden fazla kanamalardır. Bunun dışında düzensiz olarak adlandırılan ara kanamalarla birlikte adet kanamasının uzun sürmesi ikinci sıklıkta görülen belirtidir. Bazı hastalarda ise hiçbir anormal belirti olmaz. Tanı başka bir nedenle yapılan biyopsi ya da ameliyat sonrası tesadüfen konur.

Kaç Çeşit Endometrial Hiperplazi Vardır ?

Günümüzde kabul edilen sınıflama 1985 yılında WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından önerilen sınıflamadır. Sınıflamada temel olarak hiperplazide yer alan hücrelerin durumları esas alınır. Bu sınıflamaya göre endometrial hiperplazi ilk önce basit ve kompleks olarak ikiye ayrılır. Bunlar da kendi aralarında atipili ve atipisiz olarak tekrar ikiye ayrılırlar. Bütün bu tanımlamalar hücre yapısına göre değerlendirmelerdir. Ultrason ya da muayene ile anlaşılmaları mümkün değildir. Atipili hiperplazilerde biz hekimler oldukça tedirgin oluruz çünkü hücresel olarak tipik görünümden uzaklaşılması yani değişik görünümlü hücrelerin görülmeye başlanması kansere doğru bir kayma olabileceğinin belirtisi sayılır. Atipisiz hiperplazilerde kansere dönüşüm oranı % 1-3 arasında iken, atipi varlığında bu olasılık %8-29 arasında olmaktadır. Yani atipili hiperplazi bir kanser öncesi durumdur. Eğer hasta menopoz sonrası dönemde ise kansere dönüşüm olasılığı üreme çağındaki kadınlara göre daha fazla bulunmaktadır. Atipisiz hiperplazide kansere dönüşme süreci 10, atipili hiperplazide ise ortalama olarak 3–4 yıl kadar sürmektedir.

Tanı Nasıl Konur ?

Endometrial hiperplazinin kesin tanısı yalnızca rahim içi örneği alınarak yani kürtaj yapılarak ve bunun patolojik incelemesi ile konabilir. Yani bu tanı klinik bir tablo değil patolojik bir tanıdır. Ayrıca transvajinal ultrasonografi ile de rahim iç tabakasının kalınlığı ölçülerek o gün için olması gerekenden daha fazla bir kalınlık saptanırsa endometrial hiperplaziden şüphelenilir.

Tedavi Nedir ?

Atipili ya da atipisiz olsun her tür hiperplazinin yani rahim iç zarı kalınlaşmasının tedavisi gerekir.Endometrial hiperplazide şişmanlık risk faktörü olduğundan kişi kilo vermeye yönlendirilmelidir.Eğer hiperplazi polikistik over gibi yumurtlama bozukluğuna bağlı ise altta yatan sebebin giderilmesi sorunu çözebilir.  Tedavide en önemli konu kişinin takip edilmesidir. Yani tedavi sonrası kontrol amaçlı örnek mutlaka alınmalı ve hastalığın gidişatı tespit edilmelidir. Gerilemeyen vakalarda ise mutlaka cerrahi tedavi düşünülmelidir.Kesin tedavi, hiperplazinin tipi ve hastanın yaşına göre planlanır. Atipisiz hiperplazilerde eğer kadın üreme çağında ise tıbbi tedavi tercih edilir. Bu hastalarda tanı amaçlı yapılan kürtaj aynı zamanda tedavi de sağlayabilir. Kürtaj ve 3–6 aylık ilaç tedavisine cevap % 90 civarındadır. Tıbbi tedavi olarak ise eksik olan progesteron hormonu verilerek bu değişikliğin geriye gönmesi amaçlanır.Menopoz sonrası dönemde ise rahim alınması en uygun tedavi seçeneğidir. Atipili hiperplazi menopoz sonrası dönemde ya da menopoza yakın yaşlarda saptandığında ise çok fazla zaman kaybetmeden cerrahi uygulanması gerekir. Çocuk isteyen ancak atipili hiperplazi saptanan kadınlarda ise verilecek karar çok iyi düşünmeyi gerektirir. Bunlarda yüksek doz ilaç tedavisi yakın takip altında denenebilir. Ancak doğumu takiben yine rahimin alınması gündeme gelebilir.

Vulvar Kanser

-4. en sık görülen jinekolojik kanserdir. -Kadın genital sistem malignitelerinin % 5’ini oluşturur. -Alt tipi (en sıktan en aza):

---Skuamöz hücreli (% 90): -----Vestibül ve labialarda ortaya çıkar. -----Yaşlı kadınlarda, vulvar distrofiler ile ilişkili keratinize tip görülür. -----Genç kadınlar HPV  6,18 ve 33 ile ilişkili sigilli,Bowenoid tip görülür. -----Verrüköz karsinom genellikle yerel yıkıcıdır nadiren metastaz yapar: -------Karnabahar(Cauliflowerlike) görünüm

---Melanom (% 5): -----En sık > 65 kadınlarda görülür. -----De novo veya mevcut nevüs içinde gelişebilir. -----Genellikle klitoris ve labia minörden doğar. -----Genellikle güneşe maruz kalma nedeniyle oluşmaz.

---Bazal hücreli karsinom (% 2): -----En sık > 65 kadınlarda görülür. -----Genellikle lokal yıkıcıdır ancak nadiren metastaz yapar. -----İncimsi,kenarları kıvrık  merkezi ülserasyonlu lezyondur. -----Eşlik eden malignite için tam bir fizik muayene gerekir.

---Meme dışı Paget hastalığı (<% 1): -----> 65 kadınlarda görülür. -----Multifokal intraepitelyal neoplazidir. -----Kaşıntı en yaygın belirtisidir. -----Eczematoid; iyi sınırlı,kenarları hafifçe yüksek, küçük, soluk ada noktalar içeren kırmızı arka planı mevcuttur. -----Vulva, mons, perine / perianal alan, veya uyluğun iç kısımlarında oluşabilir. -----Meme, serviks, over, üretra, rektum (% 20-30)malignitesi ile birlikteliği değerlendirilmelidir.

---Bartholin bezi karsinomu (<% 2): -----Nadir, ancak en sık vulva adenokarsinom nedenidir. -----Medyan yaş 57’dir. -----Bartholin bezinden kaynaklanan kanser adenokarsinom, skuamöz karsinom, adenoskuamöz, transizyonel hücreli, ya da adenoid kistik karsinomlar olabilir. -----En sık labia majörün içine sağlam ve derin infiltredir. -----Kadın  > 40 ise bartolin bezinin herhangi bir büyümede biyopsi gereklidir.

---Sarkoma (% 1-2): -----Leyomiyosarkom en yaygınıdır. -----Labia majörda  ağrılı kitleler şeklindedir. -----Diğer histolojik altgruplar; malign schwannomlar, neurofibrosarcomlar, liposarkomlar, rhabdomyosarcomlar, angiosarkomlar, epiteloid sarkomlar ve fibrosarkomlardır.

---Nadir vulvar maligniteler: -----Endodermal sinüs tümörleri -----Merkel hücreli karsinom -----Lenfoma -----Dermatofibrosarkoma protuberans

Yaşa Bağlı faktörler

Yaşlı hastalar: Tümöre komşu lichen skleroz gibi(en sık görülen tipidir) öncü distrofik lezyonların insidansı yüksektir. Premenopozal hastalar, HPV(genellikle mevcut siğilli VİN) ve sigara ile ilişkilidir.

Evreleme

Cerrahi: T = Tümör: T1: Tümör ≤ 2 cm. T2: Tümör > 2 cm. T3: Alt üretra veya vajina tutulmuş T4: Rektum, mesane veya üst üretra tutulmuş N = Düğümler: N0: negatif Düğüm N1: Tek taraflı pozitif düğüm N2: İkili olumlu düğümleri M = Metastaz: M0: Metastatik hastalık yok. M1: Pozitif pelvik düğümleri, uzak metastaz

FIGO: Evre 0: İntraepitelyal karsinom (in-situ) Evre I (T1, N0, M0): Lezyonlar vulva ve / veya perinede sınırlı boyutu ≤ 2 cm.Nodal metastaz yok: IA: Stromal invazyon <1 mm. IB: Stromal invazyon> 1 mm Evre II. (T2, N0, M0): Lezyonlar> vulva ve / veya perinede sınırlı boyutu 2 cm. Nodal metastaz yok Evre III (T1-3, N1, M0 T3, N0-1, M0): alt üretra, vajina, anüs, ya da tek taraflı bölgesel lenf nodu metastazı  yayılması ile herhangi bir boyutta tümör Evre 4A (T1-3, N2, M0): üst üretra, rektum veya mesane mukozası, pelvis kemikleri, ya da iki taraflı, bölgesel lenf nodu metastazı işgalci tümör herhangi bir boyutta. Sahne 4B (herhangi bir T, herhangi bir N, herhangi bir M): Tümör herhangi bir boyutta, pelvik düğümleri de dahil olmak üzere uzak lenf nodu metastazı olan durumlar.

Epidemioloji -Tanı yaşı ortalaması düşmesine rağmen çoğunlukla postmenopozal kadınların > 65 hastalığıdır.

-Yıllık insidansı 1.5 vaka/100.000 kadındır.

-Genç kadınlarda VIN insidansı artmaktadır: ---VIN de artışa rağmen vulvar kanser insidansı sabit kalmıştır, büyük olasılıkla erken teşhis nedeniyledir. -ABD'de yılda 880 ölüm ile 3490 yeni vaka görülmektedir.

Risk Faktörleri -Sigara içme -HPV -Vulvar distrofi (liken skleroz) -Vulvar veya servikal intraepitelyal neoplazi -Serviks kanseri öyküsü -İmmün Yetmezlik sendromlar

Genetik Vulvar melanom, onkogenler / tümör baskılayıcı genlerdeki defektlere sekonderdir ki bu  da  ailevi melanoma ile bağlantılıdır.

Patofizyoloji Vulva kanseri, 3 yolla yayılabilir: -Hematolojik: Kanser, kemik, akciğer, karaciğer gibi uzak bölgelerde ortaya çıkar. -Lenfatik: Bölgesel lenf düğümlerine, -Doğrudan: Anüs, üretra ve vajinaya

Tanı Belirti ve Semptomlar Geçmiş -<% 1 kadında semptomatiktir. -Vulvada tümseklik veya kitle -Vulvada kaşıntı -Vulvar akıntı ya da kanama -Dizüri

Sistemlerin gözden geçirilmesi Uzak kemik, karaciğer, akciğerler, ya da lenf düğümü metastazı oluştuysa semptomlar görülebilir.

Fizik Muayene -Tek taraflı vulvada kabarık plak, ülser, veya labia majorda kitle görülür. EtiMSİ, nodüler veya siğil şeklinde olabilir. -Labia minör, mons, klitoris ve daha az sıklıkla perine -Kasıkta lenfadenopati + / - -Olguların% 10’unda çok yayıldığından menşeini belirlemek güçtür. -Pelvik muayene, rektal muayene yapılmalıdır. Testler -Lezyondan biyopsi: ---Biyopsi lezyon merkezi ve temsili lezyon alanlarından yapılır. ---Biyopsinin altta yatan bağ dokusu ve çevresindeki cilt dokusunu içermelidir. -Pap smear + / - vulva,vajina ve serviksin kolposkopisi yapılmalıdır. -Hastalığın ilerlediğinden herhangi bir endişe varsa + / - Sistoskopi, sigmoidoskopi yapılır.

Laboratuvar (Kemik, karaciğer, vb.) Uzak metastazları değerlendirmek için uygun olabilir

Görüntüleme -CXR ,akciğer metastazı değerlendirmek için yapılır. -BT göğüs / karın / pelvis, intratorasik, intra-abdominal veya lenfatik metastaz değerlendirmek için yapılır.

Ayırıcı Tanı -Epidermal inklüzyon kisti -Lentigo -Bartholin bezi hastalıkları -Akrokordon -Seboreik keratoz -Hidradenoma -Liken sklerosis -Condyloma aküminata -Frengi -Lymphogranuloma venorum -Granüloma ingüinale

Tedavi Cerrahi -Histolojik tipi ve hastalığın evresine göre bireyselleştirilmiş olmalıdır. Remisyon elde etmek için muhafazakar bir yaklaşım uygundur. -Skuamöz hücreli vulvar karsinom:

---Evre 1A (<1 mm stromal invazyon): -----Lenf nodu diseksiyonu olmadan Radikal lokal eksizyon (kasık lenf nodu metastazı nadirdir). -----Minimum 1 cm net,temiz marjı olmalıdır(ideal olarak 2 cm).

---Evre IB (> 1 mm stromal invazyon): -----Lateralize lezyonlar için radikal geniş lokal eksizyon ve ipsilateral inguinofemoral lenf nodu diseksiyonu (yüzeysel ve derin) -Merkezi lezyonlar için bilateral lenf nodu diseksiyonu. -Kasık nodu metastazı riski % 8’dir. -Minimum 1 cm net temiz marj olmalıdır. (ideal olarak 2 cm)

---Evre II: -----Modifiye radikal vulvectomy ve inguinofemoral lenfadenektomi -----Lezyon tek taraflı ise tek taraflı lenfadenektomi -----Lezyon bilateral ya da merkezi durumunda ise çift taraflı lenfadenektomi. -----Minimum 1 cm net temiz marj olmalıdır (ideal olarak 2 cm). -----Yüksek riskli primer lezyonlarda (1-2 lenf nodu pozitif ve lezyon kenarları temiz değilse) adjuvan radyasyon tedavisi düşünülmelidir.

---Evre III: -----Preoperatif radyasyon tedavisi: tümör boyutunu, daha geniş cerrahi rezeksiyon için izin azaltabilir. -----Kemoradyoterapi: Araştırmalar 5-FU ve sisplatin  için radyasyon tedavisi ile birlikte umut verici olmuştur. RKÇ bugüne kadar ele alınmamıştır. -----Neoadjuvan kemoterapi: Kemoradyoterapiye göre çok daha düşük yarar sağlar.  -----Radikal vulvectomy ve ekzenterasyon: Yüksek oranda ölümcül bir işlemdir. Diğer seçeneklerin başarısız olduğunuz durumlar için saklanmalıdır.

-Vulvar melanoma: ----Gerekirse geniş lokal eksizyon veya radikal vulvectomi yapılır. ---Kalınlığı <1 mm ise : 1 cm'lik temiz cilt marjı bırakılmalıdır. ---Kalınlığı 1-4 cm ise : 2 cm temiz cilt marjı bırakılmalıdır. ---Derinliği en az 1 cm olmalı ve altındaki kas fasyasına kadar genişletmek gerekir.

-Bazal hücreli karsinom: ---Lenf nodu diseksiyonu olmadan Radikal lokal eksizyon yapılır. Nadiren metastaz yapar.

-Meme dışı Paget hastalığı: ---Geniş lokal eksizyon veya vulvectomi ---Moh mikrografik cerrahisi (sistematik eksizyonu, mikroskobik kontrollü) ---Radio-/chemoradiotherapinin rolü tanımlanmamıştır.

-Bartholin bezi karsinomu: ---Geleneksel olarak radikal vulvectomi ve iki taraflı kasık lenf diseksiyonu yapılır. ---Hemivulvectomi veya radikal lokal eksizyon ile iyi sonuçlar bildirilmektedir. ---Ameliyat sonrası ışınlama lokal nüksü azalır.

-Sarkomlar: ---Geniş lokal eksizyon ---Rabdomyosarkomda cerrahiyi kemoterapi takip etmelidir.

Sevk için Sorunlar -Tanı için ortalama gecikme belirtilerin başlangıcından sonra 1 yıla yaklaşır. -Kesin tanı küratif cerrahi sağlar. -Başarı  genellikle multimodalite tedavisini gerektirdiğinden, jinekolojik onkologlar, vulvar kanseri olan kadınların bakımı için uygundur.

Prognoz -Prognostik faktörler: ---Evre ---Tümör boyutu ---Invazyon derinliği ---Nodal tutulum ---Ileri yaş -Evresine göre sağkalım: ---Evre I:% 90 ---Evre II:% 85 ---Evre III:% 70 ---Evre IV A:% 25 ---Evre IV B:% 5

Hasta Takip -> 5 yıl sonra nüks oranı %10’lara ulaştığından uzun süreli takip gereklidir. -Cerrahi sonrası en az 2 yıl kasık düğümleri palpasyonu,görsel vulva muayenesi  yanı sıra yılda iki kez rutin jinekolojik muayene yapılmalıdır. -Perineal nüks yaklaşık% 75 oranında yeniden eksizyon ile tedavi edilebilir halbuki kasık rekürrenslerinin tedavisi çok daha zordur.

Eş anlamlıları -Bowen hastalığı

Kısaltmalar • FIGO, Uluslararası Jinekoloji Federasyonu ve Obstetrik • HPV-Human papillomavirus • RKÇ -Randomize kontrollü çalışma • STI-Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon • VIN-Vulvar intraepitelyal neoplazi

Hasta Eğitim Önleme • Yeni başlangıçlı vulvar pruritus veya kitlesi olan kadınlar tıbbi yardım almalıdır. • Yeni başlangıçlı vulvar pruritus veya kitlesi olan herhangi bir kadında gerekli biyopsiler dahil vulvanın görsel muayenesi dahil yakın dikkat gösterilmelidir. • VIN’ı olanlar yakın takip edilmelidir. • Yakın zamanda dörtlü HPV aşısı servikal kanser, servikal displazileri, vulvar ya da vajinal kanser ve genital siğilleri önlemek için 9-26 yaşındakiler için endikedir. • Cinsel aktivite yoksunluğu HPV de dahil olmak üzere cinsel yolla bulaşan hastalıklar önlemek için en etkili yoldur. • Lateks prezervatif kullanımı HPV bulaş olasılığını azaltır.

Vulvar İntraepitelyal Neoplazi

-VIN,altta yatan dermise uzantısı olmadan bazal membran ile sınırlı,skuamöz epitel hücrelerinin histolojik olarak disoriantasyonu ile karakterize bir lezyondur. -Bu epitel oryantasyon bozukluğu, bazal hücrelerin sonunda yüzeysel hücre tabakasına farklılaşması sırasında normal hücre olgunlaşmasının olmamasıdır. -1986 yılında ISSVD, vulvar intraepitelyal anormalliklerin terminolojini basitleştirilmiş ve tek bir tanım kabul etmiştir: VIN. -VIN,alışılan tipi, HPV enfeksiyonları, sigara ve immünosupresyon ile yakından ilgilidir. -VIN, farklılaşmış tipi, yaşlı kadınlarda oluşur ve liken skleroz ve vulvar epitelyal hiperplazi ile ilgilidir. -VIN’in her iki formu onkojenik potansiyele sahiptir. -VIN, farklılaşmış tipi, en sık vulvar SCC ile bitişik bulunur ve büyük oranda HPV enfeksiyonları ile ilgisi yoktur. -Vulvar kanserlerin yaklaşık 2 / 3’ünün önceki HPV enfeksiyonları ile izlenebilir bir bağı vardır. -HPV ile ilgili olmayan durumlarda, kronik inflamasyon süreci, bozulmuş bağışıklık, liken skleroz, ya da epitelyal hiperplazi SCC ile sonuçlanır.

Yaşa Bağlı faktörler -VIN, alışılan tipi, 20-50 yaş arası genç kadınlarda oluşur ve yüksek oranda HPV enfeksiyonları ile ilişkilidir. -VIN, farklılaşmış tipi, 40-70 yaşlı kadınlarda görülür ve nadiren HPV enfeksiyonları sonuç ile ilişkilidir.

Evreleme -Tarihsel olarak, VIN 1-3 hafif-şiddetli intraepitelyal neoplazi olarak derecelendirilir. -2004 yılında, ISSVD sınıflandırma sistemini güncelledi: ---Olağan tipi (VIN 1 warty tip, VIN 2 basaloid tip, VIN 3 karışık tip) ---Farklılaşmış tip

Risk Faktörleri -Birincil: ---HPV ---Liken skleroz ---Vulvar epitelyal hiperplazi -İkincil: ---Sigara içme ---İmmunosupresyon

Patofizyoloji -VIN gelişimi çok adımlı ve multifaktöryeldir. -Olağan tipi: ---Yüksek risk alt tipleri HPV enfeksiyonları ---Enfeksiyonun kalıcılığı (immünosupresyon) ---Skuamöz hücrelerin viral ortamda ölümsüzleşmesi (tütün kullanımı arttırır) -Farklılaşmış tip: ---Liken skleroz ve vulvar epitelyal hiperplazi ---Kronik cilt tahrişi ve inflamasyon ---Bozulmuş bağışıklık

İlişkili Koşullar -HPV enfeksiyonları -Liken skleroz -Vulvar epitelyal hiperplazi

Tanı Belirti ve Semptomlar Geçmiş VIN’li kadınlar asemptomatik olabilir veya vulvar kaşıntı yanma şikayetleri ve tahriş ile ortaya çıkabilir.

Fizik Muayene Uyarı -Doktor, bir semptom kompleksi olsun olmasın jinekolojik değerlendirme için başvuran tüm kadınlarda dış genital inceleme yapmalıdır: -Bu muayene, mons anteriordan bilateral uyluk kıvrımlarına tüm vulvayı, hymenal halkayı ve posteriorda perianal bölgeyi kapsamalıdır.

-Semptomatik hastalardan, kronik irritasyonun tam yerin işaret etmeleri istenmelidir. -VIN’in görünümü değişkendir, minimal eritemden nodüller koyu kahverengi arasında olabilir. -Büyüteç veya kolposkop ile incelendiğinde vulva derisi üzerindeki herhangi bir lezyonda renk,yüzey kontür ve kalınlığında değişme gibi anomaliler gösterir. -Büyüteç muayenesi lezyonların fokalitesini (ayrık vs. Multifokal) , yüzey konturunu (düz, sigilli, erozif) ve rengini tanımlamak için kullanılmaktadır. -Vulvar deriye % 3-5 asetik asit uygulanması lezyon kenarlarını belirlemenize yardımcı olabilir. Aceto-beyaz değişiklikler hasta yaşı, lezyon tipi ve lokal inflamasyonu derecesi bağlı olarak vulva dokusunda oldukça değişkendir.

Uyarı -Kontur anomalileri ve / veya kırmızı,beyaz,gri veya koyu kahverengi gibi renk değişiklikleri gösteren tüm vulva lezyonlarından biyopsi yapılmalıdır. -Herhangi bir ülsere veya tahrişli lezyonlardan biyopsi alınmalıdır. -Vulvar lezyon tespit edilirse multisentrik hastalığı ekarte etmek için vulvar derisi, vajina ve serviks bütünlüğü tam bir muayeneden geçirilmelidir.

Testler -Biyopsiler küçük hacimli bir şırınga ve ince çaplı iğne kullanılarak bir miktar %1 Lidokain injeksiyonundan sonra yapılmalıdır. -Lezyondan biyopsi yapılırken 2-4 mm punch biyopsi aleti kullanılır. -Lezyon ince makas veya bistüri yardımıyla çıkartılır. -Punch biyopsinin lezyon büyüklüğü nedeniyle yetersiz kabul edildiği durumlarda eksizyonel biyopsi yapılmalıdır. -Biyopsi materyali formalin gibi fiksatif bir solüsyon içine konmalıdır. -Kanama yerel basınç uygulaması ve gümüş nitrat uygulaması ile tedavi edilebilir.Nadiren dikiş gerekir. -Hasta  hızlı iyileşmesini teşvik etmek için 1 hafta süreyle günde 2 kez ılık su oturma banyosu kullanmalıdır.

Laboratuar -Biyopsi materyalinin dikkatli histopatolojik değerlendirilmesi gereklidir. -Jinekolojik patologun biyopsi materyalini gözden geçirmesi tanıyı güvenilir kılar.

Ayırıcı Tanı VIN’li kadınların ayırıcı tanısında enfeksiyon ve neoplastik süreçler önemlidir. Enfeksiyon -Kandidiazis (kronik) -HSV -HPV -Frengi

Immünolojik -Immün sistemi baskılanmış kadın VIN’in  yanı sıra vulvar kanser ve vulvar enfeksiyonlar için yüksek risk altındadır: -HIV virüsü taşıyan kadınlar -Tıbbi bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar: -Transplant için steroid alanlar

Tümör / Malignite İnvaziv vulvar kanser, fizik muayene ile VIN’dan ayırt edilebilir: -SCC -Melanom

Tedavi Genel Önlemler -Yüksek dereceli VIN’in tedavisini geniş lokal eksizyon veya ablasyon sonrası dikkatli uzun dönem takip oluşturur. -Genç kadında olagan tipli VIN vulvar bozulma ve yara izi sınırlamak için dikkatli bir eksizyondan yarar görür. -Vulvar bozulma, kronik ağrı, disparoni ve görünüm bozukluğuna sebep olacağından aşırı doku çıkarılmasını önlemek için dikkat edilmelidir

-Birden fazla eksizyon zaman içinde gerekli olabilir. -Özellikle yüksek dereceli ve farklılaşmış lezyonlarda negatif lezyon kenarları elde etmek için herşey yapılmalıdır. -Tekrarlayan vulvar belirti veya lezyon olan her hasta, dikkatli bir muayeneyi ve tekrar biyopsiyi hak eder. -Tek başına iyileştirici bir tedavi yöntemi yoktur. -VIN için en uygun tedavi seçiminde lezyonun derecesi, lezyon yayılımı, hastanın yaşı ve vulvar derinin bozulma olasılığı dikkate alınmalıdır. -VIN lazer ablasyonunun basit eksizyondan daha fazla yara izi ile ilişkili olduğu gösterilmiştir.

İlaç (İlaçlar) -Αlfa-interferon enjeksiyonları, imiquimod ve yerel 5-FU uygulamaları da dahil olmak üzere muhafazakar tıbbi tedaviler değerlendirildi. -Ne yazık ki günümüzde, bu tedavi yöntemlerinin hiçbiri lokal eksizyon / ablasyon kür oranlarına eşit veya daha fazla faydalı olduğu gösterilmiştir.

Cerrahi Soğuk bıçakla eksizyon, lazer eksizyon, lazer ablasyon

Sevk için Sorunlar Tekrarlayan veya persistan VIN’li kadınlar için özel sevk yararlı olabilir: -Jinekolojik onkolog -Plastik cerrah

Prognoz -Nüks oranları genç kadınlarda HPV ile ilgili hastalıklarda (20-35%) ile en yüksektir. -VIN I-II’de olagan tip için en yüksek nüks oranları vardır.

Hasta Takip -Eksizyonel veya ablasyon tedavisi sonrasında, hastanın 1 yıl süreyle 3-4 ay aralıklarla büyüteç kullanarak vulvar muayeneleri olmalıdır. Tekrarlayan herhangi bir anormallikte biyopsi ve gerekirse eksizyon yapılmalıdır. -% 3-5 asetik asit uygulaması ile Kolposkop kullanımı diğer vulvar anormallikleri VIN’den ayırt etmeyi kolaylaştırır.

Eş anlamlılar • Vulvar Karsinoma in-situ • Vulvar displazi

Kısaltmalar • 5-FU-5-Fluorourasil • HPV-Human papillomavirus • HSV-Herpes simpleks virüsü • Vulvovajinal Hastalığı Çalışma ISSD-International Society • SCC-skuamöz hücreli karsinom • STD-Cinsel yolla bulaşan bir hastalık • VIN-Vulvar intraepitelyal neoplazi

Hasta Eğitim • VIN’li kadın nüks olasılığı ve takip için uyanık olunması ihtiyacı ile ilgili danışmanlık verilmelidir. • VIN’li kadınların intraepitelyal neoplazi ve vulvar kanser arasındaki ilişkiyi anlaması gerekir. • Hastaları cinsel yolla bulaşan maruz kalmaktan özellikle hastalığı başlatan HPV’den kaçınması için cesaretlendirin. • Kadınlara sigara ilişkili riskler hakkında bilgi verin. • Kadınlara, vulvar deriyi kendi kendine muayene öğretilmeli ve herhangi bir lezyon tespit edilirse yardım aramaya teşvik edilmelidir.

3 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

© 2023 by Massage Therapy. Proudly created with Wix.com

  • w-facebook
  • Twitter Clean